Εφαρμογή τυροκομείου από την Select Software

Η Select Software, μία αμιγώς ελληνική εταιρία με παρουσία στο χώρο της πληροφορικής από το 1978, δημιούργησε την 1η ολοκληρωμένη εφαρμογή με σκοπό τη μηχανογραφική παρακολούθηση και πλήρη κάλυψη της λειτουργίας τυροκομείων καθώς επίσης και εταιρειών ή συνεταιρισμών συλλογής και επεξεργασίας γάλακτος.

 

Η εφαρμογή αυτή καλύπτει τα ακόλουθα:

 • Τη συλλογή γάλακτος από τους παραγωγούς με καθορισμό δρομολογίων.
 • Την παρακολούθηση μετρήσεων για τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του γάλακτος.
 • Τον καθορισμό της τιμής αγοράς βάσει των παραπάνω μετρήσεων και την υφιστάμενη εμπορική πολιτική.
 • Την αγορά γάλακτος από τρίτους.
 • Την ασφαλή παρακολούθηση της φέτας ως ΠΟΠ προϊόν αλλά και οποιουδήποτε άλλου τυροκομικού προϊόντος.
 • Την παρακολούθηση των παγολεκάνων.
 • Όλα τα στοιχεία και τις εκτυπώσεις για τον ΕΛΟΓ, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ή οποιονδήποτε άλλο Φορέα ή Οργανισμό.
 • Πλήθος αναφορών για την οργάνωση και παρακολούθηση της παραγωγικής διαδικασίας.
 1. Συλλογή γάλακτος

Η εφαρμογή δίνει λύσεις στην συλλογή του γάλακτος από τους παραγωγούς.

 • Ομαδοποιούνται οι παραγωγοί γάλακτος σε δρομολόγια.
 • Εκδίδεται ένα προσωρινό συγκεντρωτικό δελτίο παραλαβής, το οποίο παραλαμβάνει ο οδηγός και συμπληρώνει τις ποσότητες που έχει παραλάβει.
 • Με βάση το συγκεντρωτικό δελτίο παραλαβής γίνονται οι εγγραφές στην αποθήκη (σαν δελτία παραλαβής) και κάθε μήνα μετατρέπονται σε τιμολόγια αγοράς, τα οποία εκδίδονται για τους παραγωγούς που δεν διαθέτουν παραστατικά.
 • Γίνεται διαχωρισμός των παραγωγών σε κτηνοτρόφους ειδικού καθεστώτος.
 • Η τιμή του γάλακτος καθορίζεται αυτόματα από την ποιότητα του γάλακτος με μετρήσεις που εκτελούνται από το χημείο (λιποπεριεκτικότητα, πρωτεΐνη, ΟΜΧ κλπ.).
 • Δυνατότητα παρακολούθησης των παγολεκάνων και έκδοση όλων των απαραίτητων στοιχείων που πρέπει να δίδονται στον ΕΛΟΓ.
 • Δυνατότητα αυτόματης εισαγωγής μετρήσεων χημείου και εισαγωγής της ποσότητας του γάλακτος που παραλαμβάνει ο οδηγός μέσω φορητών τερματικών.
 1. Παρακολούθηση αποθήκης – παραγωγής

Η παρακολούθηση των αποθεμάτων γίνεται σε όλα τα στάδια ( παστερίωση, τυρολεκάνες, ωρίμανση, συσκευασία, έτοιμα προϊόντα, επιστροφές, συσκευαστικά κλπ.) με έκδοση των κατάλληλων παραστατικών.

Μέσω συνταγών για κάθε προϊόν και στάδιο παραγωγής, παρακολουθούνται τα προϊόντα και η φύρα τόσο απολογιστικά όσο και κατά την καταχώρηση για να διευκολύνεται ο χρήστης στην εφαρμογή των κανόνων που τίθενται από τον ΕΛΟΓ και το Υπουργείο για τα προϊόντα ΠΟΠ.

 • Δραστική μείωση της φύρας (απώλειας) προϊόντος στην παραγωγική διαδικασία και κατά την διάρκεια της ανασυσκευασίας (υποσυσκευασίες).
 • Παρακολούθηση και κοστολόγηση συμπαραγώγων (τυρόγαλο κλπ.) κατά την παραγωγή. Διαχωρισμός των εξόδων στην αναλυτική λογιστική αυτόματα και επιβάρυνση μέσω συντελεστών δυσκολίας στα προϊόντα και στα ημιέτοιμα.
 • Δυνατότητα ανάλωσης διαφόρων υλικών μαζικά ανά μήνα ή ανά κοστολογική περίοδο και επιβάρυνση μέσω της κοστολόγησης.
 • Πρωτεύοντα και δευτερεύοντα κέντρα κόστους, για καλύτερη επιβάρυνση των έτοιμων και ημιέτοιμων.
 • Παρακολούθηση αποθηκών τρίτων (πελατών ή προμηθευτών), παραγωγή φασόν κλπ.
 1. Ιχνηλασιμότητα

Κατά την παραγωγική διαδικασία δημιουργείται αυτόματα για κάθε προϊόν QR Code (Κωδικός Γρήγορης Ανταπόκρισης) που περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που το χαρακτηρίζουν (κωδικός παρτίδας, ημερομηνία παραγωγής κλπ.) και το ακολουθεί από την παραγωγή του έως την πώληση.

Στη συνέχεια το προϊόν πηγαίνει στα ψυγεία ωρίμανσης όπου παραμένει όσο χρόνο απαιτείται για να αποκτήσει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του και τέλος είτε επιστρέφει για ανασυσκευασία είτε προωθείται προς πώληση.

 1. Κύρια χαρακτηριστικά της εφαρμογής

– Ευκολία χρήσης (user-friendly παραθυρικό περιβάλλον).

– Απομακρυσμένη πρόσβαση μέσω κινητού ή tablet.

– Δυνατότητα διασύνδεσης με μηχανολογικό λογισμικό για καταγραφή μετρήσεων (θερμοκρασία, πίεση, υγρασία) και reporting.


Οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι της Select Software αναλαμβάνουν την ενημέρωση, υποβολή και τεχνική υποστήριξη Επιδοτούμενων Προγραμμάτων ΕΣΠΑ.

You might also like