ΚΥΑ για την άδεια διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

Εκδόθηκε χθες 9 Αυγούστου από το ΥπΑΑΤ η απόφαση  αριθ. 940/81279/04-08-2017 (ΦΕΚ 2741 Β’) ΚΥΑ με θέμα «Καθορισμός  της διαδικασίας, των απαιτούμενων δικαιολογητικών για τη χορήγηση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων καθώς και των προβλεπόμενων κυρώσεων  σε εφαρμογή του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄52)».

 

Η απόφαση αυτή του ΥπΑΑΤ καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διατήρησης κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, επιλύοντας ένα από τα σημαντικά προβλήματα που απασχολούσε για χρόνια τον κτηνοτροφικό κόσμο.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ, η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4056/2012, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, με δυναμικότητα μεγαλύτερη από αυτή που καθορίζεται με τις αποφάσεις των οικείων Περιφερειαρχών για τη διατήρηση οικοσίτων ζώων, και είναι εγκατεστημένες, είτε εντός ορίων κατοικημένων περιοχών, είτε πλησίον αυτών και σε αποστάσεις μικρότερες από εκείνες που ορίζονται στους πίνακες 1 και 2 του Παραρτήματος του άρθρου 20 του ν. 4056/2012, όπως αυτές μπορούν να προσαρμοσθούν βάσει των διατάξεων των παραγράφων 3 και 7 του άρθρου 5 του ν. 4056/2012 για τη μείωση των ελαχίστων αποστάσεων.

Οι ενδιαφερόμενοι φορείς (φυσικά ή νομικά πρόσωπα) κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων που λειτουργούσαν εντός ή πλησίον οικισμών εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλλουν αίτημα στην οικεία ΔΑΟΚ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 4/12/2017. Δεκτές γίνονται και οι αιτήσεις που τυχόν έχουν υποβληθεί από ενδιαφερόμενους πριν τη δημοσίευση της παρούσας ΚΥΑ και εξετάζονται μετά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Μετά την παρέλευση της παραπάνω ημερομηνίας, διακόπτεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη η λειτουργία των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων ενδιαφερόμενων που δεν έχουν υποβάλει ανάλογο αίτημα, μετά από εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Σταυλισμού.

Ως Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή ορίζεται η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της οικείας Περιφερειακής Ενότητας.

Διαδικασία έκδοσης δύο αδειών

Οι παραγωγοί θα πρέπει να περάσουν από τη διαδικασία έκδοσης δύο αδειών, μιας προσωρινής και μιας οριστικής. Κατά το πρώτο στάδιο χορηγείται Προσωρινή Άδεια Διατήρησης, μετά τον έλεγχο των απαραίτητων δικαιολογητικών. Στη συνέχεια, κατόπιν αυτοψίας στις υποδομές των εν λόγω κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων, που διενεργείται κατά το δεύτερο στάδιο, από την αρμόδια Επιτροπή Σταυλισμού, χορηγείται η Οριστική Άδεια Διατήρησης από την Αρμόδια Αδειοδοτούσα Αρχή (ΑΑΑ).

Σύμφωνα με τη νέα ΚΥΑ, επιτρέπεται η έκδοση άδειας διατήρησης και σε συ-στεγαζόμενες κτηνοτροφικές μονάδες. Στην περίπτωση απομάκρυνσης κάποιου εκ των συστεγαζόμενων κτηνοτρόφων, δίδεται η δυνατότητα στον ή στους υπόλοιπους συστεγαζόμενους φορείς να παραμείνουν με τη δυναμικότητα που είχε ο καθένας κατά την έκδοση της άδειας διατήρησης.

You might also like