Κρι-Κρι: Θα διανείμει μέρισμα 0,115 ευρώ/μετοχή

Μέρισμα ύψους 0,115 ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε να μοιράσει η γαλακτοβιομηχανία Κρι Κρι. Αυτό αποφασίστηκε στην τακτική γενική συνέλευση της εταιρείας η οποία πραγματοποιήθηκε στις 3 Ιουλίου. Οι μέτοχοι ενέκριναν επίσης την αγορά ιδίων μετοχών έως του 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

 

Αναλυτικότερα, στην τακτική γενική συνέλευση εγκρίθηκε η διάθεση κερδών της εταιρικής χρήσης 2017, καθώς και η πρόταση του Δ.Σ για τη διανομή μερίσματος μικτού ποσού €0,115 ανά μετοχή. Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος μερίσματος ορίζεται η 23/8/2018. Δικαιούχοι του μερίσματος χρήσης 2017 θα είναι οι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της 24/8/2018 (recorddate). Η καταβολή του μερίσματος θα αρχίσει την 29/8/2018, με πληρώτρια τράπεζα την Τράπεζα Πειραιώς.

Επίσης, εγκρίθηκε η απόκτηση ιδίων μετοχών της εταιρείας, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του κ.ν. 2190/1920. Ειδικότερα, η εταιρεία θα δικαιούται, στο χρονικό διάστημα από 4/7/2018 έως 30/6/2019, να προβαίνει σε αγορές ιδίων μετοχών, μέχρι του 5% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού της κεφαλαίου. Ανώτατη τιμή αγοράς των ιδίων μετοχών της εταιρείας ορίστηκε το ποσό των 6,00 ευρώ ανά μετοχή και κατώτατη τιμή αγοράς το ποσό των 2,00 ευρώ ανά μετοχή.

You might also like