Ρύθμιση για την επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο

Με ΚΥΑ καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και η όλη διαδικασία

Το νομικό πλαίσιο για την επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) σε ό,τι αφορά στο «αγροτικό πετρέλαιο» (diesel κίνησης) τέθηκε χθες με μια πολυαναμενόμενη  Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

Με την ΚΥΑ καθορίζονται λεπτομερώς οι όροι, οι προϋποθέσεις καθώς και η όλη διαδικασία η οποία διέπει εφεξής τη διαδικασία επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης (ΕΦΚ) για το πετρέλαιο το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη γεωργία και τον αγροτικό τομέα. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται επίσης η δυνατότητα προκαταβολής ποσοστού επί των δικαιούμενων ποσών επιστροφής, οι έλεγχοι επιμέρους περιπτώσεων κ.λπ.

Τονίζεται ότι η ΚΥΑ για το αγροτικό πετρέλαιο προβλέπει, κατ’ αρχήν, ότι το ποσό επιστροφής του ΕΦΚ που δικαιούνται οι αγρότες είναι ανεκχώρητο και ακατάσχετο από το Ελληνικό Δημόσιο ή οποιονδήποτε τρίτο. Εξυπακούεται, δε, ότι υπουργική απόφαση αφορά τους αγρότες οι οποίοι επιθυμούν να ασκήσουν το δικαίωμα επιστροφής του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο.

Τι ρυθμίζει η ΚΥΑ

Με την συγκεκριμένη Κοινή Απόφαση ρυθμίζονται τα ακόλουθα:

– Τα κριτήρια βάσει των οποίων κρίνεται κάποιος ως δικαιούχος για την επιστροφή και την προκαταβολή του ΕΦΚ.

– Τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των ποσοτήτων πετρελαίου κινητήρων για τις οποίες υπολογίζεται η επιστροφή του ΕΦΚ, καθώς και ο υπολογισμός ποσού επιστροφής και προκαταβολής ΕΦΚ.

– Η διαδικασία χορήγησης προκαταβολής και επιστροφής του ΕΦΚ, ο χρόνος χορήγησης της προκαταβολής και οι αρμόδιες υπηρεσίες χορήγησης προκαταβολής και επιστροφής ΕΦΚ.

– Ο έλεγχος της νόμιμης χρησιμοποίησης του πετρελαίου κινητήρων αποκλειστικά στη γεωργία για το οποίο χορηγείται επιστροφή ΕΦΚ.

Επιπλέον, παρατίθεται Παράρτημα στο κείμενο της ΚΥΑ στο οποίο αναγράφονται οι μέγιστες ποσότητες πετρελαίου κινητήρων για το έτος 2023.

Δικαιούχοι επιστροφής

Δικαιούχοι επιστροφής του ΕΦΚ πετρελαίου εσωτερικής καύσης (diesel) κινητήρων, το οποίο χρησιμοποιείται αποκλειστικά στη γεωργία, είναι τα φυσικά πρόσωπα/παραγωγοί που έχουν υποβάλλει Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για τα έτη 2023 και 2024, έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024, και τους έχει αποδοθεί η ιδιότητα του «επαγγελματία αγρότη» ή του «επαγγελματία αγρότη ως νεοεισερχόμενου στον αγροτικό τομέα».

Για την αποφυγή επιστροφής από τους παραγωγούς της προκαταβολής με τη διαδικασία των αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, οι παραγωγοί, οι οποίοι δεν θα υποβάλουν Ενιαία Αίτηση Ενίσχυσης (ΕΑΕ) για το έτος 2024, ή δεν προτίθενται να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) από την 1η Ιανουαρίου 2024 έως και την 31η Οκτωβρίου 2024, υποχρεούνται να υποβάλουν δήλωση στο ΜΑΑΕ, έως και 15-03-2024. Στη δήλωση αυτή αναγράφεται ότι ο παραγωγός δεν επιθυμεί να λάβει προκαταβολή του συγκεκριμένου φόρου.

Βάσει όσων προβλέπει η ΚΥΑ, η χορήγηση της προκαταβολής του ΕΦΚ πραγματοποιείται έως την 1-4-2024 με ανάλογη εφαρμογή των οριζόμενων στις οικείες παραγράφους των όρων και προϋποθέσεων. Αρμόδια υπηρεσία για την επιστροφή του ΕΦΚ για το αγροτικό πετρέλαιο, είναι η Γενική Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΓΔΗΛΕΔ) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

You might also like