‘Σχέδιο Δράσης Γαία’ από τη ΔΕΛΤΑ

Το ‘Σχέδιο Δράσης Γαία’, της ΔΕΛΤΑ περιλαμβάνει 2 συνεργασίες με  ακαδημαϊκά και  ερευνητικά Ιδρύματα, 4 ερευνητικές εργασίες που έχουν παρουσιαστεί σε επιστημονικά συνέδρια, 4 ερευνητικά προγράμματα σε εξέλιξη, 16 ημερίδες (2012-2016) με συμμετοχή περισσότερων των 1.100 αγροτών και κτηνοτρόφων, 16 συμμετοχές σε επιστημονικές και ενημερωτικές εκδηλώσεις του κλάδου.

Εκτιμώντας ότι ο αποφασιστικός παράγοντας είναι η οικονομική βιωσιμότητα της ελληνικής φάρμας, η εταιρεία αναπτύσσει από το 2012 το ‘Σχέδιο Δράσης Γαία’, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις έρευνας, εκπαίδευσης και τεχνικής υποστήριξης προς αυτή την κατεύθυνση.

Με μια καταλυτική συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας, Θρέψεως και Διατροφής, του τμήματος Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, καθώς και με άλλα ερευνητικά ιδρύματα, επιχειρείται η σύνδεση της ακαδημαϊκής γνώσης με την κτηνοτροφική πρακτική προς όφελος όλων των κρίκων της αλυσίδας παραγωγής γάλακτος.

Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης ‘Γαία’  έχει ως βάση και αφετηρία εκκίνησης, αφενός τη σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης που έχει δημιουργήσει η ΔΕΛΤΑ με τον Έλληνα κτηνοτρόφο, ως ο μεγαλύτερος αγοραστής ελληνικού αγελαδινού γάλακτος (περισσότερο από 25% της εγχώριας παραγωγής), και αφετέρου το υψηλό επιστημονικό επίπεδο και την άρτια  εξειδίκευση των στελεχών της.

Ανάπτυξη σχεδίου

Το Σχέδιο Δράσης ‘Γαία’ αναπτύσσεται σε τρία επίπεδα:

Α. Εκπόνηση Εφαρμοσμένης Έρευνας. Γίνεται από ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς σε πεδία που μπορούν να επιφέρουν σημαντικά αποτελέσματα προς την κατεύθυνση της βιωσιμότητας της κτηνοτροφίας. Έτσι, πραγματοποιούνται πιλοτικές εναλλακτικές καλλιέργειες, ψυχανθών, καθώς και άλλων κατάλληλων για ζωοτροφή φυτών (συγκαλλιέργειες βίκου-κριθής, μπιζελιού-βρώμης, κτηνοτροφικού κουκιού-βρώμης, σόργου, Quinoa, κ.ά.), ενώ παράλληλα μελετώνται τα ποσοτικά και ποιοτικά οφέλη των καλλιεργειών αυτών σε διαφορετικούς συνδυασμούς και συνθήκες. Τα ψυχανθή μπορούν με καλά αποτελέσματα να υποκαταστήσουν άλλες πηγές πρωτεΐνης στη διατροφή, συχνά ακριβότερες. Στη συνέχεια τα φυτά αυτά αξιοποιούνται στη διατροφή των γαλακτοπαραγωγών ζώων, σε ισόρροπα σιτηρέσια. Η κατάλληλη διαμόρφωση του σιτηρεσίου είναι κρίσιμη στην ορθολογικοποίηση του κοστολογίου διατροφής, ώστε τα ζώα να μη σιτίζονται πλεονασματικά με αποτέλεσμα  το  άσκοπο κόστος, αλλά ούτε και ελλειμματικά με συνέπεια την κακή διατροφή και χαμηλή παραγωγικότητα.

Με τις καλλιέργειες των ψυχανθών, επιπλέον ενισχύονται πρακτικές της αειφόρου γεωργίας, όπως:

  • βελτίωση των εδαφών μέσω της αζωτοδέσμευσης, περιορίζοντας τη χρήση λιπασμάτων,
  • εκμετάλλευση αγρών κατά τη χειμερινή περίοδο που οι ανάγκες άρδευσης είναι χαμηλές,
  • αξιοποίηση μη αρδευόμενων αγρών και αγρών μειωμένης γονιμότητας και
  • αμειψισπορά.

Αξιοποιείται έτσι η ελληνική γη για την παραγωγή ελληνικών ζωοτροφών.

Β. Εκπαίδευση αγροτών και κτηνοτρόφων για τη διάχυση της παραγόμενης τεχνογνωσίας. Σκοπός της εκπαίδευσης είναι η μετάδοση των νέων επιστημονικών και τεχνικών δεδομένων και γνώσεων ώστε οι παραγωγοί, μέσα από την επιλογή αποδοτικών για ζωοτροφή καλλιεργειών, την εφαρμογή ορθών καλλιεργητικών πρακτικών και την αποτελεσματική ενσωμάτωσή τους στη διατροφή των ζώων, να ελέγξουν το κόστος διατροφής που, όπως είναι γνωστό, ανέρχεται στο 50 – 70% του συνολικού κόστους παραγωγής του γάλακτος. Μέσα από τη διεξαγωγή ημερίδων που διοργανώνει η ΔΕΛΤΑ στην Περιφέρεια (Ξάνθη, Σέρρες, Ημαθία, Φλώρινα, Θεσσαλία, Ηλεία κ.ά.), έμπειροι επιστήμονες παρέχουν εκπαίδευση τόσο για τους τρόπους μεγιστοποίησης της απόδοσης με το ελάχιστο δυνατό κόστος μέσα από τη χρήση ισόρροπων σιτηρεσίων, όσο και για τη βελτίωση της  Διαχείρισης Φάρμας, με πρωταρχικό γνώμονα την παραγωγή υψηλής ποιότητας γάλακτος.

Γ. Πρόγραμμα Συμβουλευτικής Φάρμας. Αφορά σε παροχή τεχνικής υποστήριξης στους παραγωγούς για τη βελτίωση της διαχείρισης και της διατροφής. Σε αυτό το πρόγραμμα, το βασικό ρόλο έχει το Εργαστήριο Φυσιολογίας Θρέψεως και Διατροφής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που με τη συνδρομή και των εξειδικευμένων στελεχών της ζώνης γάλακτος της ΔΕΛΤΑ, πραγματοποιεί αναλυτική αποτύπωση των στοιχείων γαλακτοπαραγωγής, διατροφής, αναπαραγωγής των ζώων κ.ά. κάθε φάρμας που εντάσσεται στο πρόγραμμα. Τα δεδομένα αυτά τα επεξεργάζεται και καταλήγει σε κατευθυντήρια έκθεση προς τον παραγωγό. Μέσα από την εξειδικευμένη, ατομική συμβουλευτική, επιτυγχάνεται άμεσο και πρακτικό όφελος για τον παραγωγό, ενώ παράλληλα αυξάνεται και η ευαισθητοποίησή του στη διατήρηση του υψηλού επιπέδου ποιότητας του γάλακτος.

Αναλυτικές πληροφορίες στο site: http://gaiaproject.vivartia.com

 

 

 

 

 

 

 

 

You might also like