Προώθηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας

 Αφορά τη τη βιωσιμότητα και την παραγωγικότητα στη γεωργία

Το Δίκτυο Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας (European Innovation Partnership-EIP Network) της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας & Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με τη συνδρομή της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 (ΠΑΑ) – Μονάδα Δικτύωσης  & Δημοσιότητας, διοργάνωσε με επιτυχία διήμερο σεμινάριο στην Αθήνα, στις 10 και 11 Μαΐου 2017, με θέμα «Προώθηση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη βιωσιμότητα και παραγωγικότητα στη γεωργία».

Στόχος του σεμιναρίου ήταν η περαιτέρω βελτίωση της εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Καινοτομίας για τη βιωσιμότητα και παραγωγικότητα στη γεωργία μέσω της υλοποίησης του Μέτρου 16 «Συνεργασία» των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Την έναρξη των εργασιών του Συνεδρίου κήρυξαν με χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων Χαράλαμπος Κασίμης και ο Alexander Bartovic, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Προϊστάμενος της αρμόδιας για την Ελλάδα Γεωγραφικής Μονάδας.

O Γενικός Γραμματέας επεσήμανε το ρόλο της καινοτομίας στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020, ως οριζόντια προτεραιότητα που διέπει τους στρατηγικούς στόχους και μέτρα του Προγράμματος, καθώς και τον κομβικό ρόλο της δικτύωσης και της συνεργασίας στην ανάπτυξη, υιοθέτηση και διάδοση της καινοτομίας.

Στο σεμινάριο παρουσιάστηκαν εισηγήσεις από εκπροσώπους της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, εταίρους Επιχειρησιακών Ομάδων που έχουν ήδη συσταθεί στο πλαίσιο του Μέτρου 16 “Συνεργασία” των ΠΑΑ, καθώς και καλές πρακτικές από διάφορα κράτη μέλη σχετικά με την υποστήριξη και την προώθηση του Μέτρου.

Οι 150 συμμετέχοντες – εκπρόσωποι από Διαχειριστικές Αρχές, Οργανισμούς Πληρωμών και Μονάδες υποστήριξης των Εθνικών Αγροτικών Δικτύων των κρατών μελών, είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις και να καταθέσουν την μέχρι σήμερα εμπειρία τους σε διαχειριστικά θέματα σχετικά με τις προσκλήσεις για την επιλογή Επιχειρησιακών Ομάδων (Ε.Ο.), τις διαδικασίες και τα κριτήρια επιλογής, τις διοικητικές και χρηματοοικονομικές απαιτήσεις για τη λειτουργία των Ε.Ο., καθώς και θέματα δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Στο σεμινάριο συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι – στελέχη των Διαχειριστικών Αρχών των 13 Περιφερειών της Ελλάδας οι οποίοι καλούνται να παίξουν σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του Μέτρου 16 «Συνεργασία».

Φωτο (αρχείο): Θανάσης Αντωνίου.

You might also like