Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας Τράπεζας Πειραιώς

Σύγχρονο “εργαλείο” ανάπτυξης και στήριξης των κτηνοτρόφων

Η κτηνοτροφία αποτελεί έναν από τους σπουδαιότερους κλάδους πρωτογενούς παραγωγής στην Ελλάδα. Συνεισφέρει σημαντικά στο εθνικό εισόδημα και παράλληλα συμβάλλει στη διατήρηση του κοινωνικού ιστού της Ελληνικής υπαίθρου. Είναι σε μεγάλο βαθμό μια παραδοσιακή μορφή εκμετάλλευσης, η οποία προσαρμόζεται και αξιοποιεί τις ιδιαίτερες ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες και προσφέρει εισόδημα σε αγροτικές οικογένειες, κυρίως σε ορεινές, μειονεκτικές και απομονωμένες περιοχές της χώρας μας. Επιπλέον, ο ρόλος της κτηνοτροφίας είναι σημαντικός για την ελληνική οικονομία καθώς ενισχύει τη βιωσιμότητα της μεταποιητικής βιομηχανίας.

Του Ιωάννη Ζαχαρή  [ Senior manager της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα – Συμβολαιακής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς]

 Η στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας αποτελεί προτεραιότητα για την Τράπεζα Πειραιώς, και στοχεύει στην ενίσχυση της αυτάρκειας της ελληνικής αγοράς σε βασικά διατροφικά είδη και την υποστήριξη της εξωστρέφειας του κλάδου. Στο πλαίσιο αυτό, η Τράπεζα αντιλαμβάνεται τον παραδοσιακό χαρακτήρα της ελληνικής κτηνοτροφίας, ο οποίος έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή μεγάλου αριθμού προϊόντων με γεωγραφική ένδειξη (ΠΟΠ/ΠΓΕ) και αυθεντικών προϊόντων, όπως η φέτα και το γιαούρτι που αναγνωρίζονται, διακρίνονται και διαφημίζουν τη χώρα μας στις αγορές του εξωτερικού. Αντιλαμβάνεται παράλληλα, την ανάγκη για την ανάπτυξη της καινοτομίας σε όλα τα στάδια από την παραγωγή μέχρι τη μεταποίηση και εμπορία, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής διαδικασίας και την ανάπτυξη νέων προϊόντων.

Ο Ιωάννης Ζαχαρής, Senior manager της Διεύθυνσης Ανάπτυξης Εργασιών Αγροτικού Τομέα – Συμβολαιακής Τραπεζικής της Τράπεζας Πειραιώς.

 

Τι είναι το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας 

Με το καινοτόμο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας, η Τράπεζα Πειραιώς υπηρετεί τους παραπάνω στόχους και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Η Συμβολαιακή Κτηνοτροφία αφορά στη σύνδεση μεταξύ κτηνοτρόφων και επιχειρήσεων/συνεταιρισμών που αγοράζουν το γάλα και προχωρούν στην μεταποίησή του δημιουργώντας μια πληθώρα γαλακτοκομικών προϊόντων. Είναι μια δυναμική προσέγγιση στην παραγωγική διαδικασία, με κύρια επιδίωξη την επίτευξη βέλτιστου επιπέδου συνεργασίας μεταξύ κτηνοτρόφων και επιχειρήσεων. Το συμβόλαιο συνιστά την επικύρωση της συμφωνίας για την παραγωγή αγροδιατροφικών  προϊόντων υψηλής ποιότητας, που ακολουθούν τους κανόνες ορθής γεωργικής πρακτικής και υπακούουν σε αυστηρές προδιαγραφές.

Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας της Τράπεζας Πειραιώς είναι ένα σύγχρονο εργαλείο, το οποίο στηρίζεται και αξιοποιεί το συμβόλαιο μεταξύ των εμπλεκόμενων στην παραγωγική διαδικασία, δηλαδή τον κτηνοτρόφο και τον αγοραστή/μεταποιητή. Η Τράπεζα Πειραιώς με την παρέμβασή της ολοκληρώνει και διασφαλίζει τη συστηματική μορφή της συμβολαιακής κτηνοτροφίας, λειτουργώντας ως χρηματοδότης αλλά και ως συντονιστής των συνεργασιών αυτών, συνάπτοντας δανειακή σχέση, σε δυο επίπεδα:

  • με τον αγοραστή του προϊόντος, στον οποίο εγκρίνεται κεφάλαιο κίνησης ειδικού σκοπού προκειμένου να αγοράσει την πρώτη ύλη (γάλα-κρέας ) από τους κτηνοτρόφους
  • με τους κτηνοτρόφους που θα συνδεθούν με συμβόλαιο με τον παραπάνω αγοραστή, στους οποίους χορηγείται πίστωση με χρήση της Κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, για να καλύψουν τις ανάγκες εκτροφής του ζωικού τους κεφαλαίου (ζωοτροφές, κτηνιατρικά φάρμακα, καύσιμα, κ.λπ.) κατά τη διάρκεια της περιόδου εκτροφής.

Οφέλη από το Πρόγραμμα

Τα οφέλη του Προγράμματος Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας για τους κτηνοτρόφους είναι πολλαπλά. Ειδικότερα, ο κτηνοτρόφος που επιλέγει να συνεργαστεί με την μεταποιητική επιχείρηση που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας, επιτυγχάνει τον περιορισμό του κόστους εκτροφής, κυρίως μέσω της άμεσης πρόσβασης σε ρευστότητα που του δίνει τη δυνατότητα να αγοράσει ζωοτροφές  κατά την περίοδο παραγωγής τους  και κτηνιατρικά  με «μετρητά» και συνεπώς σε χαμηλότερες τιμές. Παράλληλα, έχει πρόσβαση στην απαραίτητη καθοδήγηση και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους γεωπόνους /ζωοτέχνες και κτηνιάτρους της επιχείρησης. Περιορίζει επίσης σημαντικά τον κίνδυνο και την ανασφάλειά του, καθώς με το συμβόλαιο που συνάπτει με τη μεταποιητική επιχείρηση γνωρίζει εκ των προτέρων που θα διαθέσει το προϊόν του, διασφαλίζοντας με αυτό τον τρόπο πως η επιχείρηση θα παραλάβει όλη την ποσότητα που συμφωνήθηκε, με τους συμφωνημένους όρους πληρωμής. Επιπροσθέτως, η Τράπεζα αναγνωρίζοντας τις ανάγκες των κτηνοτρόφων και επιδιώκοντας την ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση και στήριξή τους, δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση της Κάρτας Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας, που τους παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος, να εξοφλούν τόσο τις οφειλές τους προς τον ΟΓΑ όσο και την έκδοση εργοσήμων για τους εργάτες γης που απασχολούν.

Σημαντικά επίσης οφέλη από το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας προκύπτουν και για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις. Η επιχείρηση αποκτά πρόσβαση σε ρευστότητα και με αυτό τον τρόπο μπορεί να απελευθερώσει δικούς της πόρους, τους οποίους μπορεί να κατευθύνει στη χρηματοδότηση νέων ή υφιστάμενων επενδυτικών σχεδίων, αλλά και για την επέκτασή της σε νέες αγορές, υλοποιώντας δράσεις μάρκετινγκ κ.λπ. Παράλληλα, παρακολουθώντας προσεκτικά την παραγωγική διαδικασία και καθορίζοντας συγκεκριμένες απαιτήσεις, εξασφαλίζει την έγκαιρη παραλαβή ποιοτικών και πιστοποιημένων πρώτων υλών και προϊόντων.

Οφέλη από το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας, υπάρχουν ακόμη για το περιβάλλον μιας και η χρήση των εισροών, αλλά και οι μεταφορές γίνεται με πιο ορθολογικό τρόπο. Τα οφέλη είναι προφανή και για τους καταναλωτές μιας και εξασφαλίζουν πρόσβαση σε ποιοτικότερα και ασφαλέστερα προϊόντα, σε ικανοποιητικές τιμές. Τα οφέλη μεταφέρονται και στις τοπικές οικονομίες, οι οποίες ενισχύονται από τη θεμελίωση ενός τοπικού συναλλακτικού κυκλώματος, που αφορά στην αλυσίδα των γεωργικών εισροών (εφόδια και καύσιμα), ενώ οι πληρωμές σε όλα τα στάδια του του κυκλώματος αυτού είναι άμεσες.

Η οργανωμένη μορφή της Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας διαφαίνεται ότι μπορεί να αποτελέσει λύση για πολλά από τα δομικά προβλήματα της ελληνικής γεωργίας και να προσδώσει την απαραίτητη προστιθέμενη αξία στο προϊόν και στην εθνική οικονομία. Στόχος της Τράπεζας είναι να ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο κλάδος της κτηνοτροφίας, να επεκτείνει το πρόγραμμα της συμβολαιακής κτηνοτροφίας και να δώσει τη δυνατότητα σε όσο το δυνατόν περισσότερους κτηνοτρόφους να επωφεληθούν από αυτό.

Ο κτηνοτρόφος μέσω του Προγράμματος Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας, επιτυγχάνει τον περιορισμό του κόστους εκτροφής, αποκτά πρόσβαση στην απαραίτητη καθοδήγηση και στις συμβουλευτικές υπηρεσίες από τους γεωπόνους / ζωοτέχνες και κτηνιάτρους της επιχείρησης, ενώ περιορίζει σημαντικά τον κίνδυνο και την ανασφάλεια της διάθεσης των προϊόντων του σε προσυμφωνημένη τιμή.

 

Συνεργασίες Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας σε όλη τη χώρα 

Το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Κτηνοτροφίας καλύπτει πλέον σχεδόν το σύνολο της χώρας, από τον Έβρο έως και την Κρήτη, ενισχύοντας τους κατά τόπους κτηνοτρόφους. Στις λίστα με τις επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα βρίσκονται περισσότερες από 20 μεταποιητικές και εμπορικές επιχειρήσεις και αγροτικοί συνεταιρισμοί όπως:

ΑΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ – ΒΟΣΚΟΣ ΚΡΙ-ΚΡΙ ΑΒΕΕ
Γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης Α.Ε “ΟΛΥΜΠΟΣ”   – (ανανέωση) ΚΩΣΤΑΡΕΛΟΥ & ΣΙΑ Ε.Ε
ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ ΛΑΒΙΟΓΑΛ-ΚΥΡΙΑΖΑΚΟΣ ΑΕΒΕ
ΔΕΛΤΑ ΛΑΓΚΑΣ ΑΒΕΕ
ΔΕΛΦΟΙ ΑΕ ΜΑΡΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ – ΠΑΓΓΑΙΟ
ΔΙΚΟΣ ΟΒΕ ΜΠΕΛΛΑΣ ΑΕ
ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΑΧΤΙΑΡΗΣ – ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΒΕΕ ΝΙΚΖΑΣ ΑΕ
ΕΑΣ ΝΑΞΟΥ ΟΜΗΡΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΕΒΕ
ΕΒΡΟΦΑΡΜΑ ΡΟΔΟΠΗ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΕΙΟ ΞΑΝΘΗΣ    (αγελαδινό και αιγοπρόβειο)
ΙΝΑΧΟΣ ΡΟΥΣΣΑΣ ΑΕ
ΚΟΥΡΕΛΑΣ ΤΥΡΑΣ ΑΕ


Δημοσιεύτηκε στο 2ο τεύχος του Dairy News, Μάρτιος 2016.

 

 

You might also like