Επεξηγήσεις για την ΚΥΑ των σχεδίων βόσκησης έδωσε το ΥπΑΑΤ

Στοιχεία για το περιεχόμενο της ΚΥΑ «Καθορισμός των Προδιαγραφών και του Περιεχομένου των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης, στο πλαίσιο εφαρμογής των διατάξεων του Ν. 4351/15  (ΦΕΚ 164 Α΄, «Βοσκήσιμες γαίες Ελλάδας και άλλες διατάξεις»)», έδωσε στη δημοσιότητα το ΥπΑΑΤ, με στόχο να κάνει πιο σαφείς του στόχους της συγκεκριμένης νομοθετικής πρωτοβουλίας την οποία ανέμενε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ο κτηνοτροφικός κλάδος και είχε γίνει, τελευταία, αντικείμενο πολλών παρανοήσεων.

 

Η συγκεκριμένη ΚΥΑ (ΦΕΚ Β’ 2331, 07/07/2017) καθορίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συνταχθούν τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης σε εφαρμογή των προβλέψεων του Ν. 4351/2015. Πρόκειται για μελέτες με σημαντικό αναπτυξιακό πρόσημο, οι οποίες πρέπει να εκπονηθούν και να εγκριθούν μέχρι τις 31/12/2019 ρυθμίζοντας συνολικά και πρώτη φορά με διαφανή και επιστημονικό τρόπο το χρονίζον θέμα της αειφορικής διαχείρισης των βοσκήσιμων γαιών σε όλους τους Δήμους της χώρας όπου ασκείται εκτατική και ημι-εκτατική κτηνοτροφία προς όφελος τόσο της βιώσιμης ανάπτυξης της κτηνοτροφίας όσο και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, της βιοποικιλότητας, του τοπίου καθώς και των δασικών και λιβαδικών πόρων της χώρας.

Η εν λόγω απόφαση καθορίζει για πρώτη φορά με αναλυτικό τρόπο και σύμφωνα με τις αρχές της επιστήμης της λιβαδοπονίας τις προδιαγραφές, το περιεχόμενο και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εκπόνηση των Διαχειριστικών Σχεδίων Βόσκησης (ΔΣΒ) καθώς και τις διαδικασίες παρακολούθησης ορθής εφαρμογής τους.

Τα ΔΣΒ αποτελούν το θεμελιώδη λίθο για την αειφορική διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών και είναι εκείνο το εργαλείο που για δεκαετίες απουσίαζε για το ορθολογικό, ολοκληρωμένο και αποκεντρωμένο σχεδιασμό, με μέσο-μακροπρόθεσμη προοπτική, αφού θα ισχύουν για 7 έτη, ενώ μετά το πέρας του διαστήματος αυτού θα αναθεωρούνται και εγκρίνονται εκ νέου.

Είναι έτσι σχεδιασμένα ώστε να αντιμετωπίσουν το μεγαλύτερο στρατηγικό πρόβλημα της χώρας στην ανάπτυξη της βιώσιμης διαχείρισης  βοσκήσιμων γαιών και αφορούν το μεγαλύτερο ποσοστό της ορεινής και νησιωτικής Ελλάδας καθώς αφορούν τα δάση, τις δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις καθώς και τις γεωργικές εκτάσεις που βόσκονται.

Οι βασικές ρυθμίσεις

Όπως αναφέρεται στο Ν. 4351/2015, με τα Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης «ρυθμίζονται οι όροι χρήσης των εν λόγω εκτάσεων για βόσκηση, σύμφωνα με τις υφιστάμενες και τις προκύπτουσες, συμβατές με τη δασική νομοθεσία και τη βοσκή παράλληλες χρήσεις και τη βοσκοϊκανότητα της κάθε περιοχής και διασφαλίζεται η αειφόρος διαχείριση και απρόσκοπτη αξιοποίηση των βοσκήσιμων γαιών για τις ανάγκες βόσκησης των ποιμνίων».

Έτσι εξασφαλίζεται η κατά χώρο και χρόνο τάξη στην θεμελιώδη αυτή οικονομική δραστηριότητα του πρωτογενούς τομέα της χώρας με τρόπο ώστε:

    1. να αποτυπωθεί πλήρως και χαρτογραφικά η υφιστάμενη κατάσταση της κτηνοτροφίας σε όλη την χώρα και ανά δήμο ξεχωριστά, καθώς και οι τάσεις αύξησης ή μείωσης της κτηνοτροφικής δραστηριότητας από τοπικούς και μετακινούμενους κτηνοτρόφους με διαφανή τρόπο, ώστε οι πληροφορίες αυτές να αποτελέσουν την βάση για κάθε περαιτέρω πολιτική απόφαση, με την συμμετοχή των παραγωγών, στην κατεύθυνση της βιώσιμης παραγωγικής ανασυγκρότησης του κλάδου.
    2. να γίνει εκτίμηση της βοσκοϊκανότητας ανάλογα με τους τύπους της λιβαδικής βλάστησης, κάτι που θα γίνει για πρώτη φορά σε ολόκληρη την επικράτεια και με τον τρόπο αυτό θα καθοριστεί η βοσκοφόρτωση ώστε να εξασφαλισθεί ότι οι βοσκήσιμοι πόροι ούτε υποβαθμίζονται αλλά ούτε υποβόσκονται,
    3. να προταθούν οργανωμένα κατά χώρο και πραγματικές ανάγκες τα απαραίτητα έργα υποδομής για τη βελτίωση της κτηνοτροφικής δραστηριότητας (π.χ. ποτίστρες, στέγαστρα, ομβροδεξαμενές) και την φιλο-περιβαλλοντική διαχείριση των βοσκήσιμων γαιών,
    4. να γίνει διαχωρισμός των βοσκήσιμων γαιών σε λιβαδικές μονάδες που θα μπορούν να μισθώνονται σε κτηνοτρόφους (το ελάχιστο για μια επταετία), ανάλογα πάντα με τις ειδικές ανάγκες των κτηνοτρόφων ώστε να μπορέσουν να εξασφαλίσουν ένα στοιχειώδη προγραμματισμό, και
    5. να παραχθεί χρήσιμο χαρτογραφικό υλικό αξιοποιώντας υφιστάμενο, παρέχοντας όμως και νέα δεδομένα, όπως η βοσκοϊκανότητα ανά τύπο βλάστησης, που θα τροφοδοτήσουν και εμπλουτίσουν τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ.

 

Φωτογραφία: Βοσκή στην ορεινή Αετομηλίτσα του Γράμμου, πάνω από την Κόνιτσα (φωτογράφος: Μιχάλης Ανθομελίδης).

 

You might also like