Η ΑΓΝΟ σε πλειστηριασμό τον Δεκέμβρη για 18 εκατ. ευρώ

Η γαλακτοβιομηχανία είναι ανενεργή εδώ και τρία χρόνια.

Το δράμα της γαλακτοβιομηχανίας ΑΓΝΟ που βρίσκεται εδώ και χρόνια σε πτώχευση αναμένεται πως θα κορυφωθεί κι ελπίζουμε να λήξει κιόλας στις 7 Δεκεμβρίου, όταν η βορειοελλαδίτικη εταιρεία θα βγει σε αναγκαστικό πλειστηριασμό, για σχετικά σπάνια διαδικασία για τέτοιου μεγέθους επιχείρηση. Σύμφωνα με το φάκελο που αφορά την εταιρεία η τιμή πρώτης προσφοράς θα είναι τα 18,2 εκατ. ευρώ.

 

Σύμφωνα με το φάκελο οι προσφορές που πρέπει να κατατεθούν μέχρι και την ημέρα του πλειστηριασμού, θα πρέπει να συνοδεύονται από εγγυητική επιστολή τράπεζας που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα για ποσό όχι κατώτερο των 500 χιλιάδων ευρώ.

Ο πλειοδότης οφείλει να καταβάλει ολόκληρο το συμφωνηθέν και καταβλητέο τίμημα εφάπαξ, εντός 60 εργασίμων ημερών από την κατακύρωση. Ο ενδιαφερόμενος έχει το δικαίωμα αντί της εφάπαξ καταβολής, με γραπτή δήλωση του προς την σύνδικο μέχρι την ημέρα της κατακυρώσεως, να αναλάβει την υποχρέωση καταβολής του τιμήματος σε δύο άτοκες δόσεις, δηλαδή ποσόν δέκα εκατομμυρίων ευρώ εντός προθεσμίας εξήντα ημερών και το υπόλοιπο εντός προθεσμίας ενενήντα ημερών από την κατακύρωση.

Θυμίζουμε ότι η ΑΓΝΟ, μια κραταιά στο παρελθόν γαλακτοβιομηχανία με ισχυρούς δεσμούς με τον ευρύτερο αγροτικό/ κτηνοτροφικό χώρο της Βόρειας Ελλάδας αντιμετώπιζε σημαντικά οικονομικά προβλήματα ήδη από τη δεκαετία του 1990 και το 2003 είχε περάσει στον έλεγχο της γαλακτοβιομηχανίας Κολιός η οποία όμως δεν στάθηκε δυνατό να την εξυγιάνει. Τα προβλήματα εντάθηκαν με το ξέσπασμα της κρίσης  και κορυφώθηκαν το 2014, όταν η εταιρεία αφού κατέθεσε αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 99, σταμάτησε κάθε παραγωγική δραστηριότητα.

Κατά το παρελθόν είχαν ακουστεί αρκετά επιχειρηματικά σχήματα ως πιθανοί αγοραστές, μεταξύ αυτών και ο όμιλος επιχειρήσεων του Ιβάν Σαββίδη, χωρίς όμως να επιτευχθεί τότε η πώληση που ίσως κρατούσε ζωντανή την εταιρεία.

Φωτογραφία: Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας «Γεγονότα Ζωής Οπτικοακουστικές Υπηρεσίες»- Life Events ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 

You might also like