Τυροκομικά προϊόντα στις λαϊκές αγορές

Μικροί παραγωγοί, συνεταιρισμοί και ομάδες παραγωγών μπορούν να έχουν πάγκο.

Σημαντικές αλλαγές, ορισμένες από τις οποίες ευνοούν τους μικρούς παραγωγούς γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων, φέρνει το σχέδιο νόμου που κατέθεσε στη Βουλή το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με τίτλο «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος».

 

Σύμφωνα με το σχέδιο νόμου  επιτρέπεται «κατ’ εξαίρεση η πώληση γαλακτοκομικών προϊόντων αποκλειστικά σε λαϊκές αγορές και από ιδιοκτήτες ‘μικρών επιχειρήσεων‘ παραγωγής τυροκομικών προϊόντων-μη κτηνοτρόφους, κατά την έννοια του άρθρου 1 της 3724/ 162303/ 22.12.2014 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Β΄ 3438), εφόσον δεν διαθέτουν εμπορικό κατάστημα λιανικής πώλησης».

Το σχέδιο νόμου αλλάζει τα δεδομένα στο χώρο του υπαίθριου εμπορίου στην Ελλάδα, καθώς  όχι μόνο αλλάζει το εύρος των προϊόντων που μπορούν να πωλούνται στις λαϊκές αγορές τις οποίες κυρίως αφορά, αλλά έρχονται σημαντικές αλλαγές και στον τρόπο έκδοσης των αδειών.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στο σχέδιο νόμου ότι στις λαϊκές αγορές θα μπορούν να διατίθενται πλέον, από παραγωγούς που πληρούν όλες τις προϋποθέσεις, «τυροκομικά προϊόντα εφόσον έχουν παραχθεί σε εγκεκριμένη εγκατάσταση, φέρουν σήμανση αναγνώρισης (κωδικό αριθμό έγκρισης), σύμφωνα με τους Κανονισμούς (ΕΚ) 852/2004 και 853/2004, έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας για την επισήμανση και κατά τη μεταφορά και πώλησή τους τηρούνται οι απαιτήσεις του Κεφαλαίου ΙΙΙ του Παραρτήματος ΙΙ του Κανονισμού (ΕΚ) 852/2004».

Θετική είναι και η εξέλιξη που επιφυλάσσει το σχέδιο νόμου για τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις και τις αναγνωρισμένες ομάδες παραγωγών, προκειμένου να διακινήσουν κι αυτές προϊόντα των μελών τους τα οποία δεν κατέχουν μέχρι σήμερα άδεια παραγωγού πωλητή λαϊκών αγορών. Τώρα πλέον θα μπορεί ένας υπάλληλος του Συνεταιρισμού ή της αναγνωρισμένης ομάδας παραγωγών να διαθέτει τα προϊόντα στις λαϊκές αγορές.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι με το σχέδιο νόμου δημιουργούνται 10 κατηγορίες επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών και αντίστοιχες κατηγορίες αδειών, μια από τις οποίες είναι η κατηγορία (και άδεια) «ειδών παντοπωλείου (τρόφιμα σε στερεά ή υγρή μορφή, εδώδιμα, τυροκομικά και αλλαντικά)…».

Διαβάστε το σχέδιο νόμου: Sxedio Nomou Laikes Agores- Tyrokomika

You might also like