Εγκρίθηκε η συγχώνευση ΔΕΛΤΑ-ΜΕΒΓΑΛ

Ομόφωνη απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού- προστατεύονται οι παραγωγοί.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού με ανακοίνωσή της γνωστοποιεί ότι προχώρησε στην έγκριση της συγκέντρωσης επιχειρήσεων που αφορά στην απόκτηση κοινού ελέγχου της εταιρίας ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. από την εταιρία ΔΕΛΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ Α.Ε. και μέλη της οικογένειας Χατζάκου με την επιβολή όρων και προϋποθέσεων (διορθωτικών μέτρων).

 

Για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση είχε κινηθεί η διαδικασία πλήρους διερεύνησης, λόγω των σοβαρών αμφιβολιών που προκαλούνταν ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού, ιδίως ως προς τη δημιουργία ή ενίσχυση δεσπόζουσας θέσης στις σχετικές αγορές της προμήθειας νωπού αγελαδινού γάλακτος (τόσο σε τοπικές παραγωγικές ζώνες της Βόρειας Ελλάδας, όσο και σε εθνικό επίπεδο) και της παραγωγής και διάθεσης σοκολατούχου γάλακτος στην ελληνική επικράτεια.

Για την αντιμετώπιση αυτού του ενδεχομένου, τα μέρη πρότειναν τη λήψη κατάλληλων διορθωτικών μέτρων, προκειμένου να εγκριθεί η γνωστοποιηθείσα συγκέντρωση.

Την Επιτροπή Ανταγωνισμού απασχόλησαν ιδιαιτέρως οι μεταβολές που έχουν επέλθει στον γαλακτοκομικό κλάδο, με στόχο αφενός τη διατήρηση συνθηκών αποτελεσματικού ανταγωνισμού στην αγορά και αφετέρου την ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής ισχύος των παραγωγών νωπού γάλακτος όπου η νέα οντότητα παρουσιάζει αυξημένη αγοραστική δύναμη.

Τα μέρη ανέλαβαν έναντι της Επιτροπής Ανταγωνισμού, μεταξύ άλλων, συγκεκριμένες  δεσμεύσεις, με άξονα την ελάχιστη εγγυημένη τιμή αγοράς από τις ΔΕΛΤΑ και ΜΕΒΓΑΛ ως προς τους παραγωγούς γάλακτος – κτηνοτρόφους και την αυτοτελή και πλήρως ανεξάρτητη λειτουργία των δύο εταιρειών όσον αφορά το σοκολατούχο γάλα.

Σημαντικές πολιτικές προστασίας

Το σημαντικό στην απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι ότι λαμβάνει πρόνοιες για την προστασία των κτηνοτρόφων- γαλακτοπαραγωγών οι οποίοι ανήκουν στο πελατολόγιο των δύο εταιρειών, τις οποίες προμηθεύουν με γάλα. Οι παραγωγοί θα πωλούν «με ελάχιστη εγγυημένη τιμή βάσει συγκεκριμένου μαθηματικού τύπου» και ο υπολογισμός της τιμής θα γίνεται  αφού ληφθεί υπ όψιν η μέση σταθμισμένη τιμή ΕΛΓΟ Δήμητρα και η μέση σταθμισμένη τιμή κάθε αγοράστριας προς κάθε κτηνοτρόφο. Η συγκεκριμένη δέσμευση θα έχει διάρκεια δύο ετών από την κοινοποίηση του διατακτικού της απόφασης της Επιτροπής, ενώ κάθε μία από τις αγοράστριες (ΔΕΛΤΑ και ΜΕΒΓΑΛ) διατηρεί, σε κάθε περίπτωση, τη δυνατότητα να προσφέρει υψηλότερες τιμές.

Υπάρχει όμως πρόνοια και για το σοκολατούχο γάλα, με την Επιτροπή να επισημαίνει ότι δραστηριότητες των ΔΕΛΤΑ και ΜΕΒΓΑΛ σχετικά με το σοκολατούχο γάλα εκάστης, θα παραμείνουν αυτόνομες, με ανεξάρτητη διοικητική δομή με ρητή δέσμευση ότι δεν θα ανταλλάσσουν εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις δραστηριότητες αυτές και δεν θα επιτρέπουν τη διάχυση τέτοιων πληροφοριών.

Διαβάστε ολόκληρο το δελτίο Τύπου: Δελτίο Τύπου Επιτροπής Ανταγωνισμού για ΔΕΛΤΑ-ΜΕΒΓΑΛ

You might also like