Γεωπονικό: Μεταπτυχιακό για γάλα και γαλακτοκομικά

Από τον Οκτώβριο του 2020- ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων

Το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και πιο συγκεκριμένα το Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και το Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής προκήρυξαν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Ολοκληρωμένη διαχείριση παραγωγής γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων» για το έτος 2020-2021 και καλούν τους ενδιαφερόμενους φοιτητές να καταθέσουν αιτήσεις μέχρι και τις 5 Οκτωβρίου.

 

Στο πλαίσιο του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) των συνεργαζόμενων Τμημάτων Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου και Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΓΠΑ) με τίτλο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων» καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά από 5 Ιουνίου ως 5 Οκτωβρίου 2020 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Δ.Π.Μ.Σ. [email protected] τα παρακάτω δικαιολογητικά:

 1. Έντυπη αίτηση (επισυνάπτεται)
 2. Φωτοτυπία των δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 3. Μία (1) φωτογραφία ταυτότητας
 4. Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση ότι ο υποψήφιος εκπλήρωσε τις εκπαιδευτικές του υποχρεώσεις. Στις περιπτώσεις πτυχιούχων Πανεπιστημίων της αλλοδαπής, συνυποβάλλεται πιστοποιητικό αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ, σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7 του ν. 4485/2017.
 5. Αναλυτική βαθμολογία όλων των μαθημάτων από το βασικό πτυχίο και βαθμολογία της πτυχιακής μελέτης, εφόσον υπάρχει.
 6. Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα.
 7. Δύο συστατικές επιστολές, κατά προτίμηση από μέλη Δ.Ε.Π. ή Ερευνητές Ερευνητικών Κέντρων της ημεδαπής ή αλλοδαπής
 8. Αντίγραφα πιστοποιητικών ή διπλωμάτων μεταπτυχιακών σπουδών
 9. Επιστημονικές δημοσιεύσεις ερευνητικών δραστηριοτήτων (εφ’ όσον υπάρχουν)
 10. Νομίμως επικυρωμένο Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας Αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών τουλάχιστον επιπέδου Β2 – πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα. Σε περίπτωση έλλειψης διπλώματος ή πιστοποιητικού επάρκειας απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε εξέταση στην Αγγλική που θα διεξάγει το Ίδρυμα.
 11. Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 221/90, άρθρο 9.
 12. Δήλωση του Ν.1599/86 ότι “…δεν είμαι εγγεγραμμένος/ η σε ΠΜΣ άλλου Τμήματος”
 13. Κάθε άλλο στοιχείο που, κατά τη γνώμη των υποψηφίων, θα διευκόλυνε την αξιολόγησή τους.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Η κατάθεση, όμως, των επικυρωμένων δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή πρέπει να γίνει την ημέρα της συνέντευξης.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, ο αριθμός εισακτέων για το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών ορίζεται κατ’ ανώτατο όριο σε δεκαεπτά (17) φοιτητές. Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί:

 1. Πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης θετικών και συναφών επιστημών της ημεδαπής και αντίστοιχων αναγνωρισμένων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής
 2. Πτυχιούχοι τμημάτων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων συναφούς γνωστικού αντικειμένου.
 3. Άλλοι πτυχιούχοι, που έχουν αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο των επιστημών Ζωικής Παραγωγής, Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου.
 4. Γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι υπότροφοι και μέλη των κατηγοριών Ε.Ε.Π., Ε.ΔΙ.Π. και Ε.Τ.Ε.Π. σύμφωνα με την παρ. 8, άρ. 34 του ν.4485/2017.

Η παρακολούθηση όλων των μαθημάτων και εκδηλώσεων του Προγράμματος είναι υποχρεωτική. Το Δ.Π.Μ.Σ. οδηγεί στην απόκτηση Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) στο γνωστικό αντικείμενο «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παραγωγής Γάλακτος και Γαλακτοκομικών Προϊόντων».


Για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων θα γίνει με βάση τα εξής κριτήρια:

 1. Γενικός Βαθμός Πτυχίου.
 2. Βαθμολογία στα μαθήματα που είναι σχετικά με το γνωστικό αντικείμενο του Δ.Π.Μ.Σ.
 3. Επίδοση σε διπλωματική εργασία, όπου αυτή προβλέπεται στον πρώτο κύκλο σπουδών.
 4. Νομίμως επικυρωμένο Δίπλωμα ή Πιστοποιητικό επάρκειας Αγγλικής γλώσσας ή και άλλων ξένων γλωσσών τουλάχιστον επιπέδου Β2 – πιστοποιημένη από αναγνωρισμένο φορέα. Σε περίπτωση έλλειψης διπλώματος ή πιστοποιητικού επάρκειας απαιτείται η επιτυχής συμμετοχή σε εξέταση στην Αγγλική που θα διεξάγει το Ίδρυμα.

Προκειμένου για αλλοδαπούς υποψήφιους, επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, όπως αυτή καθορίζεται από το Προεδρικό Διάταγμα 221/90, άρθρο 9.

 1. Προηγούμενη ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου.
 2. Αξιολόγηση των δύο συστατικών επιστολών.
 3. Προσωπική συνέντευξη.
 4. Σχετική επαγγελματική εμπειρία και κάθε άλλο στοιχείο σχετικό με τα προσόντα του υποψηφίου που αποδεικνύεται από τα δικαιολογητικά που κατατέθηκαν.
 5. Επιπλέον τίτλοι σπουδών
 6. Επιπλέον ξένες γλώσσες

Η διάρκεια των σπουδών είναι δύο ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το κόστος ανά μεταπτυχιακό φοιτητή για τη συνολική διάρκεια των σπουδών του ανέρχεται στα 3.500 ευρώ. Ποσοστό έως 30% των μεταπτυχιακών φοιτητών που έχουν επιλεγεί με ακαδημαϊκά κριτήρια, μπορεί να απαλλαγεί από τα τέλη φοίτησης, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 35 του Ν. 4485/2017. Μέρος των μαθημάτων του ΔΠΜΣ θα πραγματοποιείται εξ αποστάσεως.


Πληροφορίες: Αν. Καθηγητής Θεόφιλος Μασούρας (Ιερά Οδός 75, Βοτανικός Τ.Κ. 118 55), τηλ. 210-529 4675, e-mail: [email protected]), στη Γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., Ιερά Οδός 75, 11855 Αθήνα, τηλ. 210 5294653, e-mail: [email protected]και στην ιστοσελίδα του Δ.Π.Μ.Σ http://fst.aua.gr/el/node/278

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών 2020-2021

You might also like