Αιγοτροφία: Ρεαλιστική παραγωγική λύση & καλό εισόδημα

Έρευνα στην Άνδρο από ομάδα πανεπιστημιακών για τη βιωσιμότητα των εκτροφών

Έρευνα με θέμα την «Παραγωγική ανασυγκρότηση των μειονεκτικών περιοχών μέσω της αιγοτροφίας- η περίπτωση της Άνδρου» πραγματοποίησε ομάδα επιστημόνων από το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, έρευνα την οποία παρουσίασαν στο πλαίσιο του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αγροτικής Οικονομίας. Επικεφαλής της έρευνας ήταν ο Δημήτριος Σκόρδος. Το Dairy παρουσιάζει εδώ μια εκτεταμένη περίληψη εκείνης της σημαντικής εργασίας.
Κείμενο:  Δημήτριος  Σκόρδος, Παύλος  Καρανικόλας, Ιωσήφ Μπιζέλης,  Κωνσταντίνος Τσιμπούκας*

 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να εξετάσει κατά πόσο η αιγοτροφία μπορεί να συμβάλει στην παραγωγική ανασυγκρότηση μιας μειονεκτικής νησιωτικής περιοχής, μέσω της αναβάθμισης του τοπικού αγροτοδιατροφικού συστήματος.

Η εργασία εξετάζει τον κλάδο της αιγοτροφίας στην Άνδρο, ο οποίος χρησιμοποιείται μόνο για παραγωγή κρέατος, ενώ η παραγωγή αίγειου γάλακτος είναι ελάχιστη. Οι ανάγκες για παραγωγή αίγειου γάλακτος είναι υψηλές, καθώς τα τοπικά τυροκομεία παράγουν 12 διαφορετικά τυριά, τα οποία έχουν αυξανόμενη ζήτηση.

Για τις ανάγκες της εργασίας καταστρώθηκε ένα επιχειρηματικό σχέδιο με θέμα «Επενδυτικό Σχέδιο Εγκατάστασης & Λειτουργίας Αιγοτροφικής Μονάδας 100 Αιγών στην Άνδρο». Συλλέχθηκαν στοιχεία από επιτόπια έρευνα στην περιοχή του Όρμου Κορθίου Άνδρου, όπου θα δημιουργηθεί η υπό μελέτη εκμετάλλευση. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση η οποία βασίστηκε τόσο σε επιστημονικές, όσο και οικονομικές μελέτες. Τέλος, συλλέχθηκαν πληροφορίες από στατιστικές υπηρεσίες, καθώς και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κτηνοτροφίας.

Η τυροκομική μονάδα του Νικόλαου Ασούτη, σε ύψωμα στο Κόρθι Άνδρου. Φωτογραφία: Θανάσης Αντωνίου.

 

Μεθοδολογία

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου επιχειρηματικού σχεδίου έγινε ανάλυση του εσωτερικού περιβάλλοντος της επιχείρησης (η αποστολή, το όραμα, η νομική της μορφή, οι εγκαταστάσεις κ.ά.), όπως επίσης και ανάλυση της τοπικής αγοράς μέσα στην οποία θα δραστηριοποιείται η υπό ίδρυση εκμετάλλευση.

Πιο συγκεκριμένα, αναλύθηκε η διαπραγματευτική δύναμη των αγοραστών και των προμηθευτών, η απειλή από νεοεισερχόμενους ανταγωνιστές και υποκατάστατα προϊόντα καθώς και ο υφιστάμενος ανταγωνισμός. Επιπρόσθετα, για την κατάρτιση του στρατηγικού σχεδιασμού μελετήθηκαν τα δυνατά και αδύνατα σημεία της συγκεκριμένης αιγοτροφικής μονάδας, καθώς και οι ευκαιρίες και οι απειλές. Επίσης, εκτός του παραγωγικού σχεδίου που θα ακολουθήσει η υπό ίδρυση εκμετάλλευση, πραγματοποιήθηκε λεπτομερής χρηματοοικονομική ανάλυση για δεκαετή χρονική περίοδο.

Στην χρηματοοικονομική ανάλυση ελέγχθηκαν δυο διαφορετικά σενάρια. Αρχικά το βασικό σενάριο, πραγματοποιήθηκε με βάση το υπάρχον περιβάλλον και τις συνθήκες που επικρατούν στον κλάδο στον οποίο θα δραστηριοποιείται η υπό ίδρυση εκμετάλλευση. Χρησιμοποιήθηκαν οι τιμές του γάλακτος και των ζωοτροφών σύμφωνα με τις τιμές της παρούσας αγοράς και η φορολογία των επιχειρήσεων που ισχύει σήμερα. Το βασικό σενάριο αποτελεί οδηγό για την απόφαση επένδυσης αυτής της επιχείρησης. Τέλος, όσον αφορά το δυσμενές σενάριο, πραγματοποιήθηκε εκ νέου χρηματοοικονομική ανάλυση βάσει δύο ενδεχόμενων αρνητικών μεταβολών: μείωση της τιμής πώλησης του γάλακτος και των εριφίων κατά 20%, με παράλληλη αύξηση των τιμών των ζωοτροφών κατά 20%.

Αποτελέσματα

Παρακάτω παρατίθενται τα κύρια αποτελέσματα της χρηματοοικονομικής ανάλυσης του βασικού και του δυσμενούς σεναρίου αντίστοιχα, στο 5ο έτος λειτουργίας της επιχείρησης.

Πίνακας: Οικονομικά Αποτελέσματα 5ου έτους λειτουργίας

Σενάριο Ακαθάριστη Πρόσοδος Καθαρό Κέρδος Ακαθάριστο Κέρδος Γεωργικό Εισόδημα NPV IRR
Βασικό 48.701 € 9.156 € 30.255 € 24.176 € 132.836 € 49%
Δυσμενές 41.445 € -574 € 20.526 € 14.517 € 83.778 € 36%

 

Συμπεράσματα

Λαμβάνοντας λοιπόν υπόψη τα οικονομικά αποτελέσματα και τους οικονομικούς δείκτες (Ακαθ. Πρόσοδος, Γεωργικό Εισόδημα, NPV, IRR κ.ά.) της δεκαετούς χρηματοοικονομικής ανάλυσης, συμπεραίνουμε ότι και στις δύο περιπτώσεις (βασικό  και δυσμενές σενάριο) που ερευνήθηκαν, μια επένδυση στον κλάδο της αιγοτροφίας αποτελεί μια αξιόλογη επένδυση, για την παραγωγή κατσικίσιου γάλακτος και εριφίων, εξασφαλίζοντας ένα πολύ καλό εισόδημα στον ιδιοκτήτη της.

Στην χώρα μας ο κλάδος της αιγοτροφίας αποτελεί ένα παραδοσιακό κλάδο με ιδιαίτερη σημασία, καθώς αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις ορεινές μειονεκτικές εκτάσεις. Η πλειονότητα των αιγών εκτρέφονται σε ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας, όπου κατά κανόνα η αιγοπροβατοτροφία, αποτελεί τον κύριο παραγωγικό κλάδο, και όπου οι εναλλακτικές λύσεις απασχόλησης είναι ελάχιστες και σε πολλές περιπτώσεις ανύπαρκτες.

Η αυξανόμενη εκμετάλλευση του κατσικίσιου γάλακτος από τα ντόπια τυροκομεία αλλά και τις μεγάλες γαλακτοβιομηχανίες της χώρας, δημιουργεί μακροχρόνιες προοπτικές για τον συγκεκριμένο κλάδο. Εν κατακλείδι φτάνουμε στο συμπέρασμα, πως η σωστή αξιοποίηση του συγκεκριμένου κλάδου μπορεί να αποτελέσει έναν από τους κινητήριους μοχλούς για την παραγωγική ανασυγκρότηση μειονεκτικών περιοχών, καθώς και μια ρεαλιστική λύση για αναβάθμιση τοπικών αγροτοδιατροφικών συστημάτων.

*   Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τμήμα Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής και Υδατοκαλλιεργειών.

———————————————————————-

Βιβλιογραφία

Κιτσοπανίδης, Γ. (2006): Οικονομική ζωικής παραγωγής, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη.

Ζυγογιάννης Δ., Κατσαούνης Ν., (1994). Γιδοτροφία, Εκδόσεις: Σύγχρονη Παιδεία, Θεσσαλονίκη.

Τσιμπούκας, Κ. (2015): Εισαγωγή στην Γεωργική Οικονομική, Πανεπιστημιακές Σημειώσεις, Αθήνα.

Gary Armstrong & Philip Kotler, (2009): Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Επίκεντρο Α.Ε, Θεσσαλονίκη.


Κεντρική φωτογραφία: Κατσίκες στην κτηνοτροφική μονάδα των αδελφών Ζαγοραίου στο Κόρθι της Άνδρου. Φωτογραφία: Εν Άνδρω.

You might also like