Έργο κατάρτισης εργαζομένων από την Ένωση Ελλήνων Χημικών

Το Έργο απευθύνεται σε 1200 εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα

Η Ένωση Ελλήνων Χημικών ως Δικαιούχος της ενταγμένης Πράξης «Κατάρτιση και Πιστοποίηση Επιστημονικών/Τεχνικών Στελεχών στη Βιομηχανία Τροφίμων και την Περιβαλλοντική Διαχείριση» με κωδικό ΟΠΣ 5003030, η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020, του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης καλεί τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα (ανεξαρτήτως του κλάδου απασχόλησης) και στις 13 Περιφέρειες της χώρας, να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σε ένα σημαντικό έργο κατάρτισης.

 

Αντικείμενο του έργου είναι η στοχευμένη επαγγελματική κατάρτιση και η αντίστοιχη πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων 1200 εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα (ανεξάρτητα του κλάδου απασχόλησης τους), σε εκπαιδευτικά αντικείμενα που έχουν άμεση και θετική επίπτωση στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους στρατηγικούς τομείς ανάπτυξης της χώρας, Αγροδιατροφή – Βιομηχανία Τροφίμων & Περιβάλλον.

Η υλοποίηση του αποσκοπεί στην απόκτηση από τους εργαζόμενους που θα συμμετάσχουν, πρόσθετων γνώσεων και δεξιοτήτων οι οποίες θα έχουν άμεση και θετική επίπτωση στη βελτίωση των προσωπικών δεξιοτήτων των ωφελούμενων, στη βελτίωση της προσαρμοστικότητας τους στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, στη διασφάλιση των θέσεων εργασίας τους και στην ενίσχυση της επαγγελματικής τους ικανότητας και εξέλιξης

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο, πρέπει, να συμπληρώσει ηλεκτρονικά και να αποστείλει στην ίδια ηλεκτρονική μορφή (αρχείο excel), μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], τη φόρμα «Αίτηση Συμμετοχής» καθώς και σκαναρισμένα όλα τα συνοδευτικά δικαιολογητικά.


Δείτε τη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

You might also like