TRANSDAIRY: Νέο σημαντικό ευρωπαϊκό έργο

Για τη βελτίωση στην αλυσίδα αξίας του γάλακτος

Νέο έργο βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το διάστημα και φέρει τον τίτλο: «TRANSborder Key Enabling Technologies and Living Labs for the DAIRY value chain – Πρόγραμμα για την διασυνοριακή μεταφορά τεχνογνωσίας στην αλυσίδα αξίας του γάλακτος διαμέσου Ζωντανών Εργαστηρίων».

 

Η αλυσίδα αξίας του γάλακτος (Dairy Value Chain – DVC) στην Μεσόγειο αντιμετωπίζει μια σειρά κοινών, διασυνοριακών προκλήσεων: τις αυξανόμενες απαιτήσεις της αγοράς για ασφαλή και υψηλής ποιότητας προϊόντα, την εκβιομηχάνιση της αγροτικής παραγωγής και την παγκοσμιοποίηση. Σε αυτό το πλαίσιο, η διασυνοριακή συνεργασία αποτελεί μάλλον μονόδρομο για τη δημιουργία του κρίσιμου όγκου ερευνητικών δεδομένων και αποτελεσμάτων, αξιοποιήσιμων εμπορικά από spin-off εταιρείες με σκοπό την κάλυψη των αναγκών ολόκληρης της αλυσίδας αξίας του γάλακτος.

Περιγραφή του έργου

Το έργο TRANSDAIRY αποσκοπεί στην ενίσχυση της μεταφοράς τεχνολογίας (Key Enabling Technologies – KET) μεταξύ ερευνητικών κέντρων, βιομηχανίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα αξίας του γάλακτος. Για τον σκοπό αυτό, θα δημιουργηθούν οκτώ διασυνοριακά Ζωντανά Εργαστήρια, θα εκπαιδευτεί το προσωπικό θεσμικών οργάνων μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων και τέλος, θα γίνει διερεύνηση της αγοράς για την ταυτοποίηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Αναμένεται η δημιουργία νέων εργαλείων και τεχνικών που θα μειώσουν τους χρόνους παράδοσης και το λογιστικό κόστος, και θα βελτιώσουν την ποιότητα και την ασφάλεια του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων για την καλύτερη αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα της αλυσίδας αξίας του γάλακτος.

Το πρόγραμμα TRANSDAIRY  στοχεύει στο να βελτιώσει την ποιότητα και την ασφάλεια του γάλακτος και των γαλακτοκομικών προϊόντων, καθώς και την αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα της αλυσίδας αξίας του γάλακτος.

 

Σκοπός του έργου

Να ενισχυθεί η μεταφορά τεχνολογίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων, βιομηχανίας και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στον τομέα των Κύριων Τεχνολογιών Ευρείας Εφαρµογής (µικροηλεκτρονική, νανοηλεκτρονική, φωτονική, νανοτεχνολογία, βιοτεχνολογία, τα προηγµένα υλικά και τα προηγµένα συστήµατα κατασκευής) που εφαρμόζονται στην αλυσίδα αξίας του γάλακτος, μέσω της δημιουργίας Ζωντανών Εργαστηρίων, της εκπαίδευσης του προσωπικού των θεσμικών οργάνων μέσω εξειδικευμένων προγραμμάτων και τέλος, μέσω της διερεύνησης της αγοράς για την ταυτοποίηση νέων προϊόντων και υπηρεσιών.

Τι θα βελτιωθεί;

Οι Μεσογειακές περιοχές έχουν παρόμοια αλυσίδα αξίας του γάλακτος που βασίζεται σε μικρές φάρμες οικογενειακού χαρακτήρα, οι οποίες έρχονται αντιμέτωπες με την αστυφιλία, τις εισαγωγές φτηνών και ποιοτικά κατώτερων προϊόντων και την κλιματική αλλαγή.  Το έργο TRANSDAIRY σκοπεύει να εκσυγχρονίσει κάποιες πρακτικές και να βοηθήσει στην μετάβαση προς ένα μοντέλο ανάπτυξης προσαρμοσμένο στην παγκοσμιοποίηση. Ειδικότεροι στόχοι είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αύξηση της παραγωγικότητας, η υιοθέτηση νέων τεχνολογικών λύσεων και η αύξηση των εισοδημάτων των μικρών επιχειρήσεων.

Το έργο TRANSDAIRY εναρμονίζεται με τα περισσότερα περιφερειακά και εθνικά σχέδια για την καινοτομία με σκοπό την ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στις εφαρμοζόμενες πολιτικές.  Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 3,9 εκατ. ευρώ (90% Συμμετοχή από την Ε.Ε.) και η διάρκεια 30 μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες:  Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Γεώργιος Μάνεσης ([email protected])

Ποιοι θα επωφεληθούν;

 • Από το έργο αναμένεται να επωφεληθούν:
 • Κρατικά ερευνητικά ινστιτούτα και πανεπιστήμια.
 • Η αλυσίδα αξίας του γάλακτος: παραγωγοί, μεταποιητές, μεταφορείς, διανομείς κτλ.
 • Γυναίκες και νέοι που εργάζονται στον τομέα και αναζητούν νέες ευκαιρίες και θέσεις εργασίας.
 • Ερευνητικά Ινστιτούτα που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Πληροφορικής & των Τηλεπικοινωνιών και της Βιο/Νανο Τεχνολογίας.
 • Οι τελικοί καταναλωτές.

Αναμενόμενα επιτεύγματα

 • 8 Ζωντανά Εργαστήρια: 4 στην Βιοτεχνολογία και 4 στην Πληροφορική και τις Τηλεπικοινωνίες.
 • 2 διαδικτυακές πλατφόρμες για την ανάλυση των προϊόντων και των υπηρεσιών στον τομέα.
 • 8 εκπαιδευτικά σεμινάρια με τουλάχιστον 200 συμμετέχοντες.
 • 16 voucher για την δημιουργία spin-off εταιρειών.
 • 12 vouchers για την ανάπτυξη πατεντών.
 • 28 vouchers για δημοσιεύσεις πάνω στις Κύριες Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής.

Εταίροι του προγράμματος TRANSDAIRY

 • University of Campania “Luigi Vanvitelli” (IT)
 • Agricultural Investment Promotion Agency (TN)
 • Agency for the Promotion of Industry and Innovation (TN)
 • Industrial Research Institute (LB)
 • Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (GR)
 • National Research Council, Institute of Food Science (IT)
 • Kontor 46 (IT)
 • Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών & Υπολογιστών (GR)
 • Berytech Foundation (LB)
 • Higher School of Engineers of Medjez El Bab (TN)
You might also like