Κασκαβάλι Πίνδου: Στην τελική ευθεία για ΠΓΕ

Ομάδα παραγωγών υπέβαλε αίτηση- Σε λίγες ημέρες εκκινεί η διαδικασία

Ομάδα Παραγωγών Κασκαβάλ Πίνδου, με έδρα την Φιλοθέη Άρτας, υπέβαλε στη Γενική Διεύθυνση Τροφίμων του ΥπΑΑΤ, αίτηση καταχώρισης της ονομασίας «Κασκαβάλι Πίνδου/Κασκαβάλ Πίνδου»  στο Μητρώο ΠΟΠ-ΠΓΕ-ΕΠΙΠ της ΕΕ ως Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (ΠΓΕ).

 

Η εν λόγω αίτηση, αφού αξιολογήθηκε από την υπηρεσία,  δημοσιοποιήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 3 της υπ΄αριθμ. 261611/2007 ΚΥΑ (ΦΕΚ 406Β) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Κατά της ως άνω αίτησης καταχώρισης έχουν δικαίωμα να υποβάλουν ένσταση μέχρι και την 6η Σεπτεμβρίου 2021,  φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν έννομο συμφέρον και είναι εγκατεστημένα στην Ελληνική επικράτεια. Σημειώνεται ότι οι ενιστάμενοι δύνανται να έχουν πρόσβαση σε όλα τα στοιχεία που αφορούν το σχετικό φάκελο μετά από σχετική αίτησή τους.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν αρκετές ηπειρώτικες τυροκομικές εταιρείες (Καράλης, Μπούμπας κ.ά.) οι οποίες παράγουν κασκαβάλι κι εκτιμάται ότι μια αναγνώρισή του, θα προσδώσει προστιθέμενη αξία σε ένα ούτως ή άλλως εκλεκτό προϊόν. Υπενθυμίζουμε οτι τον σχετικό φάκελο έχει εκπονήσει ο καθηγητής Σέρκος Χαρουτουνιάν, ο οποίος σήμερα είναι πρόεδρος του ΕΛΓΟ- Δήμητρα.

You might also like