Γιδαράκου Ισαβέλλα: “Ελληνική Γεωργία και Γεωργικά Συστήματα”

Βιβλίο με το οδοιπορικό της γεωργίας από την προεπαναστατική έως σήμερα

Το 2016 η καθηγήτρια Ισαβέλλα Γιδαράκου είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο τη ‘Γεωργία και Γεωργικά Συστήµατα στον Κόσµο’ στο οποίο παρουσίαζε την εξέλιξη της γεωργίας σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του κόσμου. Το παρόν έργο της αποτελεί τη συνέχεια της ύλης εκείνου του πονήματος με το ενδιαφέρον να επικεντρώνεται τώρα στην ελληνική γεωργία.

 

Το παρόν βιβλίο αποτελεί µια επιτοµή της ελληνικής γεωργίας και των γεωργικών συστηµάτων, ακολουθώντας το οδοιπορικό τους από την αρχαιότητα μέχρι το Βυζάντιο κι από εκεί μέχρι την Οθωμανική εποχή και τη  σύσταση του ελληνικού κράτους. Χωρίζεται σε δύο μέρη: το πρώτο µέρος του διατρέχει την περίοδο από την προεπαναστατική εποχή έως τα µέσα του εικοστού αιώνα και το δεύτερο και πιο εκτενές διατρέχει την µεταπολεµική περίοδο έως σήµερα.

Η ύλη του πρώτου µέρους πραγµατεύεται την εξέλιξη της γεωργίας στο νεοελληνικό κράτος κατά χαρακτηριστικές ιστορικές περιόδους, οι οποίες άφησαν τα δικά τους αποτυπώµατα στην εξέλιξή της. Την πρώτη περίοδο, της ατελούς ανάπτυξης της γεωργίας έως το 1870, τη δεύτερη έως το 1922, που σηµατοδότησε µια εποχή σηµαντικής προόδου και την τρίτη της γενικότερης αναγέννησης του πρωτογενή τοµέα την εποχή του Μεσοπολέµου.

Στο δεύτερο µέρος, η διαµόρφωση των παραγωγικών προτύπων στη διαδροµή της µεταπολεµικής περιόδου εξετάζεται υπό το πρίσµα των οικονοµικών µεγεθών που σκιαγραφούν τη θέση του πρωτογενή τοµέα στη συνολική οικονοµία της χώρας και των πολιτικών αγροτικής ανάπτυξης της περιόδου πριν και µετά την ένταξη στην Ε.Ε. Η εικόνα των εγγείων διαρθρώσεων αναδεικνύει χρονίζοντα προβλήµατα της γεωργίας. Οι αναδιαρθρώσεις των καλλιεργειών, τα εναλλακτικά συστήµατα καλλιεργειών, τα συστήµατα κάθε επί µέρους κλάδου της κτηνοτροφίας, τα διαρθρωτικά τους προβλήµατα και οι προοπτικές τους φωτίζουν την εξελικτική πορεία και τη σύγχρονη εικόνα στους κλάδους της φυτικής και ζωικής παραγωγής. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στη βιολογική παραγωγή, τις υπερτροφές, τα αρωματικά φυτά που θεωρούνται εναλλακτικές ή ‘νεωτερικές’ καλλιέργειες.


Σε ειδικό κεφάλαιο του βιβλίου η Ισαβέλλα Γιδαράκου εξετάζει τη ζωική παραγωγή, ένας ‘μόνιμα ελλειματικός κλάδος’ όπως αποφαίνεται ενώ στους επιμέρους κτηνοτροφικούς κλάδους και τα συστήματα παραγωγής τους, θα εξετάσει τη βοοτροφία, την αιγοπροβατοτροφία, τη χοιροτροφία και την πτηνοτροφία.


Η πραγµάτευση   της εργασίας και των εργασιακών προσαρµογών στην οικογενειακή εκµετάλλευση, της γήρανσης, της πολυαπασχόλησης και της διαφοροποίησης των δραστηριοτήτων του αγροτικού νοικοκυριού στο πλαίσιο µιας πολυλειτουργικής γεωργίας, ολοκληρώνουν την εικόνα του οδοιπορικού της µεταπολεµικής περιόδου. Η επισήµανση ορισµένων σύγχρονων προκλήσεων σε διάφορους επί µέρους τοµείς έρχεται, υπό µορφή επιλόγου, να ολοκληρώσει την ύλη του πονήµατος και το σκοπό του να ιχνηλατήσει το αποτύπωµα των οικονοµικοκοινωνικών συνθηκών και των επιλογών των αγροτικών πολιτικών στη διαχρονική εξέλιξη της γεωργίας και των γεωργικών συστηµάτων.

Η γεωπόνος Ισαβέλλα Γιδαράκου, είναι οµότιµη καθηγήτρια του Γεωπονικού Πανεπιστηµίου Αθηνών (Τµήµα Αγροτικής Οικονοµίας και Ανάπτυξης). Υπηρέτησε στο ΓΠΑ επί 38 έτη και  δίδαξε µαθήµατα στα γνωστικά αντικείµενα της Συγκριτικής Γεωργίας, του Κοινωνικού Φύλου στον Αγροτικό Χώρο και στο µεταπτυχιακό πρόγραµµα σπουδών του ίδιου Τμήματος. Έχει δηµοσιεύσει άρθρα σε ξενόγλωσσα και ελληνικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόµους, σε πρακτικά διεθνών και πανελλήνιων συνεδρίων και έχει συνεργαστεί στη συγγραφή επιστηµονικών βιβλίων.


Γιδαράκου Ισαβέλλα

Ελληνική Γεωργία και Γεωργικά Συστήματα: Το οδοιπορικό της γεωργίας από την προεπαναστατική έως τη σύγχρονη εποχή

Τιμή: 16,00 €

ISBN: 978-960-612-173-9

Σελίδες: 246

Εκδόσεις Γρηγόρη, 2018

You might also like