Επιτέλους: Εφαρμογή του νόμου για αθέμιτες πρακτικές

Ποια προϊόντα θα πληρώνονται σε 30 και ποια σε 60 ημέρες

Άλλη μια προσπάθεια κάνει η ελληνική πολιτεία για να εφαρμόσει που η ίδια θέσπισε κι αφορά τον εκσυγχρονισμό της αγοράς όσο αφορά ζητήματα αθέμιτων πρακτικών από την πλευρά του μεγάλου λιανεμπορίου σε βάρος των παραγωγών, με στόχο την προστασία της ανταγωνιστικότητα των προϊόντων τους και την έγκαιρη πληρωμή τους και τη μείωση του κινδύνου δημιουργίας καρτέλ.

 

Ειδικότερα:

  1. Με την με αριθμό 7194/29.10.2021 (ΦΕΚ: 5141/Β/5-11-21)  απόφαση του ΥπΑΑΤ ορίζονται τα προϊόντα που προστατεύονται από τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές ως εξής:

Ø  όσα προϊόντα παρατίθενται στο παράρτημα Ι της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), όπως αυτά αναλυτικά προσδιορίζονται από τις κοινοτικές υποδιαιρέσεις της «Συνδυασμένης ονοματολογίας» (ΣΟ) του Καν. (ΕΟΚ) 2658/87.Ø  όσα προϊόντα μεταποιούνται από τον επαγγελματία αγρότη για να χρησιμοποιηθούν ως τρόφιμα με τη χρήση προϊόντων που περιλαμβάνονται στο παράρτημα αυτό, τα οποία είναι δικής του παραγωγής και η μεταποίηση πραγματοποιείται στο χώρο της αγροτικής εκµετάλλευσής του ή της ιδιωτικής κατοικίας του.

  1. Με την με αριθμό 1686/298736/26.10.2021  (ΦΕΚ: 5054/Β/1-11-21) απόφασή του προβλέφθηκε μεταξύ των άλλων ο τρόπος συγκρότησης και σύγκλησης των συνεδριάσεων της πενταμελούς Επιτροπής Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών που λειτουργεί στο ΥπΑΑΤ, καθώς και όλες οι διαδικασίες για τη διεξαγωγή ερευνών και ακροάσεων, για την υποβολή καταγγελιών και κυρίως για την εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας του προσώπου του καταγγέλλοντος.

Απ’ αυτά όσα καθίστανται ακατάλληλα προς πώληση εντός τριάντα (30) ημερών από την τελευταία πράξη συγκομιδής, παραγωγής ή μεταποίησής τους, θα πληρώνονται εντός 30 ημερών και τα υπόλοιπα εντός 60 ημερών.

Τι περιμένουν οι παραγωγοί

  • αύξηση της διαπραγματευτικής τους δύναμης,
  • άμεση πληρωμή και ρευστότητά τους,
  • δυνατότητα επένδυσης σε καινοτόμους μεθόδους παραγωγής,
  • αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους,
  • βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων τους,
  • αύξηση των εξαγωγών και προώθηση των Ελληνικών προϊόντων και της ελληνικής διατροφής στη διεθνή αγορά και
  • μείωση του κινδύνου της καρτελοποίησης.
You might also like