Προτάσεις της ΕΘΕΑΣ για βελτίωση της νέας ΚΑΠ 2023-2027

Έγγραφο προς το ΥπΑΑΤ για την καλύτερη εφαρμογή των αποφάσεων στη χώρα μας

Έγγραφο με προτάσεις βελτίωσης της νέας ΚΑΠ 2023-2027 για την καλύτερη εφαρμογή των αποφάσεων στη χώρα μας, απέστειλε η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘ.Ε.Α.Σ.), κατόπιν επιστολής του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Λευτέρη Αυγενάκη.

 

Οι τρεις κρίσιμοι παράγοντες 

Όπως επισημαίνεται στο επισυναπτόμενο έγγραφο της ΕΘΕΑΣ, το βασικότερο πρόβλημα της αποδεδειγμένα προβληματικής εφαρμογής της Νέας ΚΑΠ, δημιουργείται από τους τρεις ακόλουθους παράγοντες:

 • Υποβάθμιση της σημασίας της παραγωγικής δραστηριότητας των παραγωγών και των μακροχρόνιων λειτουργικών υποχρεώσεων.
 • Αγνόηση της οικολογικής και περιβαλλοντικής σημασίας της διατήρησης των εκμεταλλεύσεων ως παραγωγικές οντότητες στην περιφέρεια και ειδικά στις ορεινές, μειονεκτικές και νησιωτικές περιοχές.
 • Αυξημένη πολυπλοκότητα εφαρμογής της νέας ΚΑΠ συνοδευόμενη από σημαντικό γραφειοκρατικό κόστος για τους αγρότες.

Με βάση τα ανωτέρω δεδομένα, βασικός κορμός των προτάσεων της ΕΘΕΑΣ, οι οποίες δεν εξαντλούνται στην παρούσα επιστολή αφορούν την αξιοποίηση των ενισχύσεων για την παραγωγική γεωργία.

Δεν πρέπει να διαφεύγει ότι η ΚΑΠ ενισχύει τους γεωργούς και τη γεωργική δραστηριότητα που έχει ως στόχο την παραγωγική γεωργικών προϊόντων.

Οι βασικοί άξονες τoυ εγγράφου της ΕΘΕΑΣ
Α. Το Πρόβλημα: Με λίγα λόγια τι δημιουργεί το πρόβλημα που πρέπει να θεραπευτεί

Α1. Σε επίπεδο ΕΕ

Α1.1. Μεταβολή στο εισόδημα

Α.1.2. Νέα κοστοβόρα πολυπλοκότητα σε δυσμενές περιβάλλον αγοράς και χωρίς καμία μεταβατική περίοδο

Α.1.3. Μείωση της σημασίας των γεωργών και της παραγωγής κατά την ελλιπή διαβούλευση

Α2. Για τη χώρα μας

Α.2.1. Διοικητική πολυπλοκότητα, καθυστερήσεις και μείωση του ρόλου των Συνεταιρισμών

Β. Τα αποτελέσματα και παραδείγματα από τη μέχρι στιγμής εφαρμογή του ΣΣ ΚΑΠ

Β1. Μεταφορά πόρων από τις παραγωγικές εκμεταλλεύσεις των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών σε άλλες εκμεταλλεύσεις που έχουν τη γεωργία ως συμπληρωματική ενασχόληση.

Β2. Άνιση πρόσβαση παραγωγών στα Eco – Schemes – Λανθασμένη κατανομή των πόρων.

B3. Αιρεσιμότητες

Β4. Εξισωτική Αποζημίωση

Β5. Ενίσχυση νέων και νεοεισερχόμενων

Β6. Καθυστέρηση αλλαγών του ΣΣ ΚΑΠ και υστέρηση στην ανταπόκριση των έκτακτων συνθηκών

Β7. Πολυπλοκότητα της Αίτησης ΟΣΔΕ – Κόστος- υπο-απορρόφηση.

Γ. Προτάσεις βελτίωσης

Οριζόντια μείωση των υπερβολικών διατάξεων και ρυθμίσεων

 • Οι Άμεσες ενισχύσεις πρέπει να επανέλθουν στο καθεστώς της απλοποιημένης καταβολής και να σταματήσει η μετατροπή τους σε Πυλώνα ΙΙ, που επιχειρήθηκε με τον Κανονισμό 2115/2021.
 • Κατάργηση της αναδιανεμητικής με τη σημερινή της μορφή και μεταφορά μέρους των πόρων με στόχο την αύξηση της ενίσχυσης και τη δημιουργία κινήτρου μόνο για τους νέους γεωργούς και τους νέους νεοεισερχόμενους.
 • Να έχουν όλοι οι παραγωγοί πρόσβαση στα Οικολογικά Σχήματα με αλλαγή του τρόπου κατανομής των ποσών και σύνδεση των οικολογικών σχημάτων με την ανθρακοδεσμευτική γεωργία.
 • Οι βιολογικές καλλιέργειες να μεταφερθούν στον 2ο Πυλώνα μιας και έχουν νόημα ως μακροχρόνιες δεσμεύσεις συνδεδεμένες με την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.
 • Απλοποιημένη καταβολή μέρους του επιτοκίου των δανείων των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών.
 • Βελτίωση των συνδεδεμένων ενισχύσεων των προϊόντων με ποιοτικά χαρακτηριστικά και εξαγωγικό χαρακτήρα και εκείνων που η παραγωγή τους είναι ελλειμματική στη χώρα μας.
 • Διαχειριστικά Σχέδια Βόσκησης – Επείγει η ολοκλήρωσή τους

Ενέργειες και αλλαγές στο εθνικό θεσμικό πλαίσιο στην τρέχουσα περίοδο

 • Ένας κύριος υπεύθυνος συντονιστής και λειτουργία συμβουλευτικής επιτροπής από τους φορείς των αγροτών.
 • Αλλαγή και απλοποίηση της διαδικασίας υποβολής της Αίτησης ΟΣΔΕ στο gov.gr
 • Κατανομή Εθνικού Αποθέματος από τις επιστροφές και τις αποχωρήσεις.
 • Συμμετοχή των Αγροτικών Συνεταιρισμών στις γεωργικές συμβουλές.
 • Προκήρυξη όλων των τομεακών προγραμμάτων άμεσα για να μη χαθεί και το 2024 όπως το 2023.
 • Ευελιξία στη μεταφορά κονδυλίων στο τέλος του έτους.

Συμπληρωματικά μέτρα για τη διασφάλιση της σταθερότητας των εισοδημάτων

 • Δημιουργία ταμείου για τις ζημιές από την Κλιματική Κρίση
 • Εναρμόνιση των κανόνων της αγοράς για τις εισαγωγές και εμπορία αγροτικών προϊόντων από χώρες εκτός ΕΕ.

Δείτε εδώ αναλυτικά τις προτάσεις της ΕΘ.Ε.Α.Σ.

You might also like