Νέο πρόγραμμα στήριξης επενδύσεων από το ΥΠΑΝΑΤ

Για τη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων

Το Dairy News παρουσιάζει την προδημοσίευση του νέου προγράμματος ΕΣΠΑ από το ΥΠΑΝΑΤ, με τίτλο: «Στήριξη για επενδύσεις στη μεταποίηση/ εμπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων».
Άρθρο του Θεόδωρου Κόκκορη*

 

Στόχος της παρέμβασης που πραγματοποιεί το ΥΠΑΝΑΤ είναι η αύξηση της προστιθέμενης αξίας των προϊόντων, με στόχο την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε μεταποιημένα ποιοτικά προϊόντα, αλλά και η αύξηση των δυνατοτήτων διείσδυσης στις διεθνείς αγορές, μέσω της αξιοποίησης της πρώτης ύλης της πρωτογενούς παραγωγής, της ενσωμάτωσης της καινοτομίας και της ανάπτυξης μεθόδων και διαδικασιών προστασίας του περιβάλλοντος που περιορίζουν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής.

Προτεραιότητα δίνεται, μεταξύ των άλλων, σε επιχειρήσεις μεταποίησης και τυποποίησης γεωργικών προϊόντων με σήμανση (Εθνικά και Ενωσιακά Πρότυπα) καθώς και σε επιχειρήσεις που μετέχουν σε σχήματα συμβολαιακής γεωργίας.

Επιλεξιμότητα | Κάθε μορφή επιχείρησης που έχει υποχρέωση τήρησης βιβλίων Β΄ή Γ΄ κατηγορίας, με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που λειτουργούν υπό τη μορφή της κοινωνίας, της εταιρείας αστικού δικαίου και της κοινοπραξίας.

Ένταση στήριξης | Η ένταξη στήριξης καθορίζεται ως εξής:  • Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης και μικρά νησιά Αιγαίου: 65%  • Περιφέρειες Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Ηπείρου, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης: 50%  • Περιφέρεια Αττικής: 40 %

Η ένταση της στήριξης διαφοροποιείται στις Περιφέρειες Ιονίου, Κρήτης, Βορείου και Νοτίου Αιγαίου λόγω του αυξημένου μεταφορικού κόστους. Για τις περιπτώσεις επενδυτικών δαπανών που στοχεύουν σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, ύδατος, εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, μείωση της χρήσεις αποβλήτων, από ένα ποσοστό και πάνω, όπως αυτό θα καθοριστεί στο 3ο πλαίσιο εφαρμογής της παρέμβασης, προβλέπεται η προσαύξηση του ποσοστού ενίσχυσης τους κατά 10%.

Επιλέξιμοι Τομείς – Δράσεις | Ενισχύονται αιτήσεις στήριξης από δικαιούχους οι οποίοι μεταποιούν/επεξεργάζονται ως πρώτη ύλη προϊόντα (γεωργικά προϊόντα) για την παραγωγή τελικών προϊόντων. Η πρώτη ύλη και τα τελικά προϊόντα δύνανται να ανήκουν στους ακόλουθους τομείς: • Κρέας (αιγοπρόβατα, βοοειδή, χοιρινά, πουλερικά, κουνέλια) • Γάλα • Αυγά • Μέλι • Ζωοτροφές • Δημητριακά • Ελαιούχα Προϊόντα • Οπωροκηπευτικά • Οίνος • Ξύδι • Άνθη • Φαρμακευτικά και Αρωματικά Φυτά • Σπόροι & Πολλαπλασιαστικό Υλικό.

Οι δράσεις που προβλέπονται στους ανωτέρω τομείς αφορούν κυρίως σε ιδρύσεις, εκσυγχρονισμούς, επεκτάσεις, μετεγκαταστάσεις μονάδων παραγωγής και αποθηκευτικών χώρων, συγχωνεύσεις μονάδων, μονάδες διαχείρισης υποπροϊόντων, όπως θα εξειδικευθούν στο θεσμικό πλαίσιο ανάλογα με τον τομέα.

Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι:

 • Οι μετεγκαταστάσεις και οι συγχωνεύσεις μονάδων συνοδεύονται απαραίτητα από εκσυγχρονισμό αυτών.
 • Οι ιδρύσεις ελαιοτριβείων δεν ενισχύονται.
 • Οι ιδρύσεις σφαγείων αιγοπροβάτων, βοοειδών και χοιρινών δεν ενισχύονται με εξαίρεση τις νησιωτικές περιοχές στις οποίες δύναται να ενισχυθούν ιδρύσεις σφαγείων ετήσιας δυναμικότητας μέχρι 400 τόνους κρέατος.
 • Οι ιδρύσεις σφαγείων πουλερικών δεν ενισχύονται, με εξαίρεση τις ορεινές και τις νησιωτικές περιοχές χωρίς περιορισμό ετήσιας δυναμικότητας.

Ενεργοποιείται από σήμερα η «Κάρτα του Αγρότη»

 

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Είναι επιλέξιμες για ενίσχυση αιτήσεις στήριξης: • που υποβάλλονται από μη προβληματικές επιχειρήσεις, • που υποβάλλονται από φορείς για τους οποίους δεν έχει εκδοθεί απόφαση καταλογισμού για παραβάσεις των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ένταξή τους σε προηγούμενα προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα ή μη και δεν έχει προσκομισθεί απόδειξη πληρωμής του καταλογισθέντος ποσού,

 • που αφορούν σε βιώσιμες επενδύσεις, • που αφορούν σε επενδύσεις σε επίπεδο χονδρικού εμπορίου, • που αφορούν σε επενδύσεις που δεν έχουν περατωθεί φυσικά ή δεν έχουν υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή τους, ανεξάρτητα αν όλες οι πληρωμές έχουν γίνει από τον δικαιούχο, • που αφορούν σε μεταποίηση μη γενετικά τροποποιημένων προϊόντων (εκτός ζωοτροφών), • που υποβάλλονται από δικαιούχους του Υπομέτρου 4.2 του Μέτρου 4 του ΠΑΑ 2014-2020, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία οριστικοποίησης της αίτησης στήριξης στο ΟΠΣΚΕ θα έχει ολοκληρωθεί το εγκεκριμένο επιλέξιμο φυσικό και οικονομικό αντικείμενο της αίτησης στήριξης που υλοποίησε ο δικαιούχος, στο πλαίσιο του Υπομέτρου 4.2 και θα έχει οριστικοποιηθεί στο ΠΣΚΕ το αίτημα ελέγχου για την καταβολή της τελικής δόσης της εγκεκριμένης Δημόσιας Ενίσχυσης.

Προϋπολογισμός | Κυμαίνεται από 400.001 ευρώ μέχρι και 5.000.000 ευρώ

Χρηματοδότηση αιτήσεων στήριξης | Καλύπτεται από τη δημόσια ενίσχυση και την ιδιωτική συμμετοχή


Κριτήρια Επιλογής

Τα επενδυτικά σχέδια θα επιλέγονται στη βάση κριτηρίων επιλογής που θα στηρίζονται στις εξής αρχές και προτεραιότητες:  • Εγκατάσταση σε περιοχές που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις των φαινομένων που οφείλονται στην κλιματική αλλαγή, όπως πλημμύρες και πυρκαγιές. • Χρήση καινοτομίας και νέων τεχνολογιών. • Επεξεργασία βιολογικών πρώτων υλών ή πρώτων υλών παραγόμενων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον.

 • Παραγωγή προϊόντων ποιότητας (όπως ΠΟΠ, ΠΓΕ). • Προστασία του περιβάλλοντος, συμβολή στον μετριασμό και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (όπως εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση ΑΠΕ). • Εξοικονόμηση ύδατος.
 • Ωριμότητα επενδυτικού σχεδίου.
 • Εξωστρέφεια επιχείρησης. • Διατήρηση υφιστάμενων και αύξηση θέσεων απασχόλησης. • Μέγεθος της επιχείρησης.

Επιλέξιμες και μη επιλέξιμες δαπάνες

 1. Απόκτηση ακίνητης περιουσίας (οικοπέδου ή και κτιριακών εγκαταστάσεων). Η δαπάνη για την απόκτηση οικοπέδου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 10% του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού της αίτησης στήριξης. 2. Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του οικοπέδου στο οποίο θα υλοποιηθεί η αίτηση στήριξης.
 2. Κατασκευή νέων ή βελτίωση υφιστάμενων κτιριακών υποδομών. 4. Προμήθεια, μεταφορά και εγκατάσταση: • μηχανολογικού εξοπλισμού μεταποίησης, συσκευασίας και ψύξης • εξοπλισμού εργαστηρίων ώστε να εξυπηρετείται η λειτουργία της μονάδας • εξοπλισμού παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για τις ανάγκες της επιχείρησης, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης • εξοπλισμού εξοικονόμησης ύδατος, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης • εξοπλισμού εξοικονόμησης ενέργειας, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης • εξοπλισμού επεξεργασίας αποβλήτων, όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης • εξοπλισμού γραφείων και μηχανογράφησης, όπως προμήθεια τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας, ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών μηχανημάτων, φωτοτυπικών, συστημάτων ασφαλείας εγκαταστάσεων, συστημάτων πυροπροστασίας και πυρόσβεσης κ.λπ. 5. Προμήθεια μέσων εξωτερικής μεταφοράς και ειδικότερα καινούργιων οχημάτων μεταφοράς προϊόντων ειδικού τύπου τα οποία, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία, θεωρούνται απαραίτητα για τη λειτουργία της επένδυσης, προκειμένου να διασφαλίζεται η ποιότητα και η υγιεινή του προϊόντος (αφορά την πρώτη ύλη και το παραγόμενο προϊόν/υποπροϊόν). Ενδεικτικά αναφέρονται: • φορτηγά – σιλό μεταφοράς χύμα αλεύρου • ισοθερμικά βυτία αναγκαία για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – μεταποίησης  • βυτιοφόρα αυτοκίνητα μεταφοράς ελαιοπυρήνα και υγρών αποβλήτων ελαιοτριβείων • αυτοκίνητα ψυγεία αποκλειστικά για χονδρεμπορία προϊόντων • οχήματα για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων προς τις μονάδες αδρανοποίησης, με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Προμήθεια μέσων εσωτερικής μεταφοράς που καλύπτουν τις ανάγκες της επένδυσης (όπως περονοφόρα, ανυψωτικά, κ.λπ.). 7. Σύνδεση με δίκτυα ηλεκτροδότησης, υδροδότησης, τηλεφωνίας, γεωθερμίας, εφόσον πραγματοποιούνται εντός των ορίων του οικοπέδου.  8. Απόκτηση πιστοποιητικών διασφάλισης ποιότητας από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP, BRC Global Standards, IFS Food Standard, GLOBALG.A.P.), τα οποία εφαρμόζονται σε όλα τα στάδια της διατροφικής αλυσίδας, από τον αγρό έως και το ράφι, και εξασφαλίζουν στον καταναλωτή την ποιότητα και ασφάλεια του τροφίμου που καταναλώνει. 9. Γενικές δαπάνες συνδεόμενες με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της μονάδας, όπως αμοιβές αρχιτεκτόνων, μηχανικών και συμβούλων, αμοιβές για συμβουλές σχετικά με την περιβαλλοντική και οικονομική βιωσιμότητα, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών για μελέτες σκοπιμότητας.
 4. Άυλες δαπάνες, όπως απόκτηση ή ανάπτυξη λογισμικού, και αποκτήσεις διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, αδειών, δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, εμπορικών σημάτων, δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος.

Οι παρακάτω δαπάνες είναι μη επιλέξιμες προς στήριξη:                                          

 1. Χρηματοδοτική μίσθωση οικοπέδου, κτιριακών εγκαταστάσεων ή μηχανολογικού εξοπλισμού. 2. Μίσθωση παλαιών ή καινούργιων κτιριακών εγκαταστάσεων, ανεξάρτητα από την προηγούμενη χρήση τους.
 2. Έργα οδοποιίας εκτός των ορίων του οικοπέδου εγκατάστασης της μονάδας. 4. Έργα πρασίνου και διακόσμησης (δενδροφυτεύσεις, γκαζόν, πέργκολες κ.λπ.) 5. Έργα συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων, υπό την έννοια των μεμονωμένων επιδιορθώσεων που ανακύπτουν από τη λειτουργία της επιχείρησης.
 3. Δαπάνες αποξήλωσης και καθαίρεσης κατά τη βελτίωση/εκσυγχρονισμό των κτιριακών εγκαταστάσεων.
 4. Δαπάνες για τον καθαρισμό της αρχικής θέσης σε περιπτώσεις μετεγκατάστασης και κόστος αποξήλωσης και μεταφοράς του παλαιού εξοπλισμού ή μέρος αυτού στη νέα θέση. 8. Προσωρινά έργα μη αμέσως συνδεόμενα με την εκτέλεση της πράξης (πχ προσωρινό υπόστεγο για την φύλαξη υλικών, κ.λπ.).
 5. Έργα συντήρησης και ανακατασκευής μηχανολογικού εξοπλισμού.
 6. Προμήθεια μεταχειρισμένου εξοπλισμού.
 7. Δαπάνες που αφορούν σε ιδιοκατασκευή μηχανολογικού εξοπλισμού.
 8. Δαπάνες για απλή αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού, παρόμοιας κατηγορίας, μεγέθους ή δυναμικότητας, ακόμη και όταν γίνεται με εγκατάσταση καινούργιου, εφόσον ο εξοπλισμός που αντικαθίσταται δεν έχει αποσβεστεί.
 9. Προμήθεια εξοπλισμού αναψυχής (όπως εξοπλισμός αναπαραγωγής ήχου και εικόνας κ.λπ.).
 10. Προμήθεια εξοπλισμού γραφείου εκτός των αναφερομένων στην παράγραφο 9.α.4 της παρούσας (γραφομηχανές, αριθμομηχανές, έπιπλα κ.λπ.).
 11. Προμήθεια μεταχειρισμένων οχημάτων εξωτερικής και εσωτερικής μεταφοράς. 16. Προμήθεια υλικών αποσβέσιμων σε διάρκεια μικρότερη του έτους. 17. Πάσης φύσεως έξοδα, εισφορές, φόροι, τέλη, δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, ΦΠΑ που ανακτάται, αποζημιώσεις, ασφάλιστρα υπέρ τρίτων.
 12. Επενδυτικές δαπάνες των υποβαλλόμενων αιτήσεων στήριξης που χρηματοδοτούνται από άλλο επενδυτικό πρόγραμμα.
 13. Επενδυτικές δαπάνες που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. 20. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα της ημερομηνίας της υποβολής της αίτησης στήριξης με εξαίρεση τις δαπάνες της παραγράφου 9.α.9 της παρούσας. 21. Δαπάνες, η υλοποίηση των οποίων δεν εγκρίθηκε κατά τον διοικητικό έλεγχο αξιολόγησης της αίτησης στήριξης ή κατά τον διοικητικό έλεγχο αξιολόγησης αιτήματος τροποποίησης. 22. Υπερβάσεις κόστους, εκτός από τις περιπτώσεις που έχουν γίνει αποδεκτές στο πλαίσιο αξιολόγησης αιτήματος τροποποίησης του δικαιούχου.23. Αμοιβές προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων της κοινωνικής ασφάλισης, πληρωτέες από τον δικαιούχο στο προσωπικό του, εκτός εάν αυτό προσελήφθη για να εργασθεί αποκλειστικά για την υλοποίηση της επένδυσης και να απολυθεί με την ολοκλήρωσή του. Η εκπαίδευση του προσωπικού δεν υπολογίζεται για ενίσχυση, εκτός της περίπτωσης που αφορά πιστοποιητικά (πχ HACCP) σε νέες τεχνολογίες. 24. Δαπάνες που αφορούν την αύξηση της δυναμικότητας σε τομείς όπου υπάρχει περιορισμός στην παραγωγή από την ΚΟΑ γεωργικών προϊόντων.
 14. Δαπάνες που αφορούν την κατασκευή ιστοσελίδας και τη δημιουργία εντύπου διαφημιστικού υλικού της μονάδας.

Υποβολή αιτήσεων στήριξης, αξιολόγηση, επιλογή των δικαιούχων

Η υποβολή των αιτήσεων στήριξης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (OΠΣΚΕ), στον δικτυακό τόπο www.opske.gr.  Η επιλογή και ένταξη των δικαιούχων γίνεται με συγκριτική αξιολόγηση και βαθμολόγηση της κάθε αίτησης.

Οι αιτήσεις στήριξης που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας βαθμολογούνται με βάση τα κριτήρια επιλογής που ορίζονται στο θεσμικό πλαίσιο της Παρέμβασης Π3-73-2.3 και κατατάσσονται με απόλυτα φθίνουσα σειρά. Οι αιτήσεις που έχουν λάβει βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση με τη βάση της κάθε κατηγορίας επιλέγονται για στήριξη μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων πιστώσεων.


Ο Θεόδωρος Κόκκορης είναι επικεφαλής της Θεόδωρος Κόκκορης & Συνεργάτες- Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του: Κιν. 6932195614 | [email protected] | [email protected] | 210-6211193

You might also like