Ξεκίνησε το πρόγραμμα ‘Ο Δρόμος του Τυριού’

Εναρκτήρια συνάντηση του Έργου 'CheeseCulT 2014-2020'

Στις 16 και 17 Δεκεμβρίου 2019, το Τμήμα Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων οργάνωσε ως Επικεφαλής Εταίρος την εναρκτήρια συνάντηση του έργου “CheeseCulT – Ο Δρόμος του Τυριού ως καινοτόμος κινητήριος δύναμη πολιτιστικής κληρονομιάς για την ανάπτυξη του αγροτουρισμού στη διασυνοριακή περιοχή”, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Interreg IPA II Ελλάδα-Αλβανία 2014-2020 και ειδικότερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και την Αλβανίας.

 

Μέσω των δράσεων του Έργου σε διασυνοριακό επίπεδο, επιδιώκεται η διασύνδεση της πρωτογενούς παραγωγής και ειδικότερα της παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων με την βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή αναφοράς. Στην εναρκτήρια συνάντηση συμμετείχαν όλοι οι Εταίροι του Έργου: εκτός του Τμήματος Γεωπονίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, συμμετείχαν ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός – Δήμητρα: Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο “Eqrem Çabej” Gjirokastër και ο φορέας ARGJIRO.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκαν αρκετά θέματα. Εκτός των διαχειριστικών θεμάτων του έργου, το οποίο ολοκληρώνεται τον Νοέμβριο του 2021, οι εταίροι συζήτησαν λεπτομέρειες επί της μεθοδολογίας υλοποίησης των παραδοτέων του έργου και προσδιόρισαν τους κοινούς στόχους και τα αναμενόμενα αποτελέσματα, με γνώμονα την δημιουργία του “Δρόμου του Τυριού” στη διασυνοριακή περιοχή. Τους επόμενους μήνες αναμένονται τα πρώτα αποτελέσματα από τη διάγνωση– αποτύπωση της αλυσίδας αξίας της πρωτογενούς παραγωγής στην διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας– Αλβανίας, οδηγώντας στην χαρτογράφηση του κοινού “Δρόμου του Τυριού”.

You might also like