Έργο Data4Food2030 για τον κλάδο των τροφίμων

Για μία δίκαιη και συμπεριληπτική Οικονομία των Δεδομένων

Ένα νέο ευρωπαϊκό έργο επιθυμεί να αναπτύξει μία δίκαιη και συμπεριληπτική Οικονομία των Δεδομένων για τα συστήματα τροφίμων στην Ευρώπη

 

Το έργο Data4Food2030, με χρηματοδότηση 10 εκ. ευρώ μέσω του Προγράμματος Horizon Europe, εγκαινίασε τη δράση του στη Λισαβόνα στις 29 Σεπτεμβρίου, με σκοπό να ανακαλύψει την αξία της Οικονομίας των Δεδομένων για τα συστήματα τροφίμων (Data Economy for Food Systems) στην Ευρώπη. Το έργο υλοποιείται από ένα δίκτυο 24 εταίρων από 12 χώρες της Ευρώπης, υπό την καθοδήγηση του Wageningen Research με έδρα την Ολλανδία.

Το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της Οικονομίας των Δεδομένων για τα συστήματα τροφίμων, διευρύνοντας τον ορισμό της, χαρτογραφώντας την εξέλιξή της, επισημαίνοντας την ανάγκη για ένα εύρωστο σύστημα παρακολούθησης και εισάγοντας επιχειρηματικά μοντέλα  και μοντέλα διαχείρισης που θα προκύψουν μετά από διάλογο με διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς.

Παραδείγματα από την πραγματική οικονομία

Ενδιαφερόμενοι φορείς από εννέα χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συμμετάσχουν σε εννέα μελέτες περίπτωσης, αντιπροσωπεύοντας υπηρεσίες σχετικές με συστήματα τροφίμων, σε 27 χώρες της Ε.Ε., συμπεριλαμβάνοντας 38 βασικούς και υποστηρικτές εταίρους, καθώς επίσης και ένα μεγάλο αριθμό άλλων ενδιαφερόμενων μερών όπως συνεργάτες, προμηθευτές, καταναλωτές.

Οι εννέα μελέτες περίπτωσης παρουσιάζουν πραγματικά παραδείγματα της οικονομίας δεδομένων σε μικρο- και μέσο-οικονομικό επίπεδο, μέσω των οποίων αναπτύσσονται δεδομένα και τεχνολογίες.  Αυτά τα παραδείγματα μελετώνται για τη χαρτογράφηση και τη βελτίωση της οικονομίας δεδομένων με σκοπό την προώθηση επιχειρηματικών μοντέλων με δυνατότητα δεδομένων που είναι δίκαια και χωρίς αποκλεισμούς και καλύπτουν ευρέως τομείς όπως η παραγωγή τροφίμων, η εφοδιαστική αλυσίδα και η κυκλική οικονομία.

Κάθε μελέτη περίπτωσης θέτει ένα συγκεκριμένο ερώτημα, που μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα τον χώρο δεδομένων. Για παράδειγμα, τα διαθέσιμα δεδομένα που συλλέγονται από χοιροτροφεία θα υποστηρίξουν τη μέτρηση του αντίκτυπου των υγειονομικών ενεργειών και την ικανοποίηση των προσδοκιών των καταναλωτών με σκοπό την καθημερινή διαχείριση τους εκ μέρους των αγροτών.

Μία ακόμη περίπτωση μελέτης, εστιάζει στο σχέδιο του Άμστερνταμ με σκοπό το τελευταίο να γίνει πλήρως κυκλικό μέχρι το 2050. Σε αυτό το πλαίσιο, το κλειδί για την κατανόηση βρίσκεται στο πώς θα αξιοποιηθούν τα δεδομένα της ροής αποβλήτων ώστε να δημιουργηθεί μία οικονομική, κοινωνική και περιβαλλοντική βάση γνώσης για τους ενδιαφερόμενους φορείς που εργάζονται για τη μείωση των αστικών αποβλήτων τροφίμων.


Δείτε περισσότερα στην επίσημη ιστοσελίδα του προγράμματος.

You might also like