Σε ΦΕΚ οι προδιαγραφές για το «επισκέψιμο τυροκομείο»

Καθορισμός των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των εγκαταστάσεων των επισκέψιμων τυροκομείων, μορφή και τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Τυροκομείου

Με την παρούσα απόφαση καθορίζονται οι προδιαγραφές για τις παρεχόμενες υπηρεσίες και οι τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές των εγκαταστάσεων των επισκέψιμων τυροκομείων, η μορφή και ο τύπος του Σήματος Επισκέψιμου Τυροκομείου (Σ.Ε.ΤΥ.), η διάρκεια ισχύος του, οι ειδικές προδιαγραφές προσβασιμότητας και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα.

 

Πιο συγκεκριμένα, βάση της απόφασης, ως «επισκέψιμο τυροκομείο» ορίζεται κάθε μικρή ή μεγάλη εγκατάσταση τυροκομείου, η οποία πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των προσφερόμενων υπηρεσιών υποδοχής, ξενάγησης, φιλοξενίας ή/και εστίασης καθώς και των τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών.

Ως ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές των υπηρεσιών υποδοχής, φιλοξενίας και ξενάγησης οι οποίες προσφέρονται στα επισκέψιμα τυροκομεία, ορίζονται οι ακόλουθες: , χώρος υποδοχής και αναμονής επισκεπτών, ανάρτηση σε εμφανές σημείο κάτοψης του τυροκομείου και σήμανση για τον μέγιστο αριθμό επισκεπτών, ορισμός υπευθύνου για την υποδοχή, φιλοξενία και
ξενάγηση των επισκεπτών, ανάρτηση σε εμφανές σημείο του πωλητηρίου τιμοκαταλόγου των προς πώληση προϊόντων, των ωρών λειτουργίας και των στοιχείων επικοινωνίας του επισκέψιμου τυροκομείου, τοποθέτηση του «Σήματος Επισκέψιμου Τυροκομείου», χώροι υγιεινής και πυρασφάλεια.

Γνωστοποίηση με ειδική σήμανση και με γραφή braille, στον χώρο του επισκέψιμου τυροκομείου καθώς και με διαδικτυακή, τηλεφωνική ή έντυπη ενημέρωση για τη δυνατότητα επίσκεψης και φιλοξενίας ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ).

Ανάρτηση όλων των παραπάνω στοιχείων επισκεψιμότητας στην επίσημη ιστοσελίδα εφόσον υπάρχει, της επιχείρησης του τυροκομείου με εφαρμογή screen reader για ηχητική προσβασιμότητα.

Σχετικά με τους κανόνες ασφάλειας και υγιεινής στους χώρους παραγωγής, αυτοί θα πρέπει να είναι κατάλληλοι και σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σχετική νομοθεσία, ώστε να διασφαλίζεται η παραγωγή ασφαλών προϊόντων στο επισκέψιμο τυροκομείο.

Αναλυτικά το ΦΕΚ εδώ.

You might also like